Home Uncategorized Lu-Olo Husu Sidadaun Hotu Habelar Espiritu Nicolau Lobato

Lu-Olo Husu Sidadaun Hotu Habelar Espiritu Nicolau Lobato

59
0
SHARE
Prezidente Republika Francisco Guterres Lu-Olo. Photo: Media /PR

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Prezidenti Republika (PR) Francisco Guterres Lu-Olo afirma, husu ba sidadaun hotu iha Timor-Leste tenke habelar bebeik  Espiritu Saudozu Nicolau dos Reis Lobato nian.

Lu-Olo hato’o lia hirak ne’e iha aniversario defisensia ne’ebe hala’o iha salaun Xina Palacio Prezidensial Bairu-Pite, Segunda (03/11/2018).

Mundu tomak selebra  loron 3 fulan-dezembru, nu’udar Loron Defisientes nian, hatuir Rezolusaun Organizasaun Nasoens Unidas (ONU) iha tinan 1992. Tinan-tinan, Estadus -membrus ONU nian, fanun sira-nia ema atu tau matan ba defisiente sira no hasa’e sira-nia kualidade vida. Tema ba selebrasaun mundiál loron ne’e nian, iha tinan 2018,  mak: “hakbiit defisiente sira no asegura inkluzaun no igualdade”.

“Ohin ha’u husu atu loke odomatan Palásiu nian atu fó-hanoin espíritu Nicolau Lobato nian. Espíritu ida ne’ebé hakoak ema hothotu, espíritu la fihir ema,  la hasees ema ne’ebé de’it,ohin ha’u husu ba sidadaun hothotu atu habelar babeibeik espíritu Nicolau Lobato nian, ho espiritu hakoak metin ema hothotu mak Nicolau dos Reis Lobato kuda domin, liuhusi prinsípiu  simu malu, fiar malu, ko’alia ba malu no tulun malu ho neon nakloke.  Nicolau la fihir ema, la hasees ema. Feto ka mane, klosan ka katuas ka ferik, funsionáriu ka toos nain, katóliku ka fiar-nain seluk, rasa ka etnia ne’ebé de’it, mutin ka metan, iha nesesidade espesiál ka la’e,  hothotu timoroan, hothotu iha fatin iha rai kiik ida ne’e,” dehan Xefe Estadu.

Lu-Olo dehan, nu’udar Estadu-membru, Timor-Leste iha devér atu habelar ONU ninia Rezolusaun sira  ne’ebé dignifika ema no nasaun iha mundu tomak.

“Tanba ne’e Nu’udar Prezidente Repúblika, ha’u ka’er metin espíritu Nicolau Lobato nian.  Iha ha’u-nia kompromisu, hato’o iha loron 20 fulan-maiu 2017,  ha’u hatete tiha ona no ha’ u brane hatete dala ida tan.Ha’u sai Prezidente ema hothotu nian no ba ema hothotu.

Ha’u la fihir no la hasees ema ida maibé hakoak hothotu.” Lu-Olo haktuir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here