Home internasional Rai-Nakadoko iha Maluku, Komunidade Bairo Pite Mos Senti

Rai-Nakadoko iha Maluku, Komunidade Bairo Pite Mos Senti

101
0
SHARE

By: Hortencio Sanches

THETIMOR-News.com, DILI – Rai nakadoko ne’ebe akontese iha Maluku Barat Daya, Provinsia Maluku, Indonesia iha tuku 22:27 oras Timor-Leste nia nakadoko mos senti hosi komunidade Kapital Dili, ne’ebe konsege hamosu situasaun paniku.

“Rai Nakdoko, rai nakdoko,” hakilar Dion Chatulessy, jovem Bairo Pite ne’ebe partisipa hela expozisaun iha Sede Suku Bairo Pite, Dili.

Iha expozisaun ne’e, ema balun ne’ebe joga hela buling no senti rai nakadoko halai sai ba estrada ibun hodi hateke ba malu no dehan rai nakdoko.

Paniku tamba rai nakadoko mos halo ema balun baku besi rin eletresidade nian, nudar sinal hodi fo atensaun ba ema balun atu kuidadu tamba iha rai nakadoko.

Kliente Aramintha Café ne’ebe lokaliza iha Bairo Pite halai sai hotu hosi Café fatin wainhira senti iha rai nakadoko.

“Doko makas los, ne’e mak ami halai sai,” komentariu Saleh Duru.

Laiha estragus mak akontese hosi dezastre ne’e iha Timor-Leste.

Tuir informasaun ne’ebe redasaun hetan hosi instituisaun BMKG Indonesia informa katak rai nakadoko ne’e ho ni aforsa 6,5 SR ho nia lokasaun 275 KM Timur Laur Maluku Barat Daya, Lintang : 7.66 LS Bujur : 128.83 BT ho nia naruk 162 KM.

Kondisaun dadauk ne’e, Posko BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana – Orgaun Nasional ba Atendementu Dezastre nian) katak, rai nakadoko ne’e sei la hamosu tsunami no laiha komunidadu mak paniku ho dezastre ne’e.

“Laiha vitima no estragu infraestrutura,” informa Sutopo Purwo Nugroho, Xefi Sentru Data Informasaun BNPB.

Editór: Evangelisto SANTOS I COPPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here