Home nasional Lere Prontu Simu Desizaun Governu

Lere Prontu Simu Desizaun Governu

679
0
SHARE
Xefe Estadu maior das forsas armada, F-FDTL Maijor Jeneral Lere Anan Timur. Photo: Media/PR

By:Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Xefi Estadu Maior Das Forsas Armadas F-FDTL Major General Lere Anan Timur hatete, prontu atu servi nafatin Estadu bainhira Governu  no Estadu foti dezisaun ba nia mandatu atu prolonga ka hakotu.

“Hau prontu nafatin kualker momentu ida ne’e enkuantu hau nia saude sei permiti, tanba to’o ohin loron hau sei  jovem hela kuandu hau foti liman hau labele ona entaun labele ona,” dehan Lere ba Jornalista hafoin remata sorumutu ho Prezidenti Republika (PR) Francisco Guterres Lu-Olo iha Palacio Prezidensial Bairu-Pite, Kuarta (17/10/2018).

Relasiona ho mandatu ne’e horseik Prezidenti Republika konvoka ona reuniaun ho  Konselho Superior Defeza Seguransa (KSDS) hodi foti desizaun ba proposta Governu nian atu prolonga ka nomeia no halo ezonerasaun ba Major ne’e.

 “Rezultadu seidauk sai tanba ne’e ita intrega deit ba Prezidenti  mak sei desidi para imi hatene,” dehan ema numeru ida iha F-FDTL.

Lere dehan,  tuir informasaun bele iha semana ne’e nia laran ka semana oin fulan ne’e Xefi Estadu sei uza kompetensia tomak hodi desidi.

Tuir eis guirileiru ne’e nia mandatu hahu iha loron 6 fulan Outobro 2014 no remata ona iha loron 6 fulan Outobru tinan ne’e.

Editór: Hortencio SANCHES I COPPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here