Home dezenvolvimentu FRETILIN Hakarak Inkéritu Parlamentár Lao ba Oin

FRETILIN Hakarak Inkéritu Parlamentár Lao ba Oin

400
0
SHARE
Vise Prezidente Bankada FRETILIN. Francisco Miranda Branco. Photo: Media /Bankada FRETILIN

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Bankada FRETILIN iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) iha komprimisiu bo’ot ba boa Governasaun no sei tane as nafatin intrese estadu nune’e bele halo dezenvolvimentu ba oin diak liu. Tanba ne’e mak inkeritu Parlamentar tenke lao ba oin.

“Nune’e bankada FRETILIN sei kontinua esforsu atu garante komprimentu ba nia komprimisiu ida ne’e. Inkeritu Parlamentar ida ne’e halo parte husi ami nia komprimisiu ba povu tomak nune’e bele mantein Governasaun ida mos diak no servi duni povu no estadu,” dehan Vise Prezidente Bankada FRETILIN Francisco Branco liu hosi Kominikadu Imprensa ne’ebe THETIMOR-NEWS assesu, Sexta (12/10/2018).

Tanba ne’e, FRETILIN alerta ba publiku kona ba tentative ne’ebe atu difikulta inkeritu Parlamentar.

Inkeritu Parlamentar ba ajudikasaun projeitu infrastrutura sira ne’ebe ministru balun iha VI Governu halo iha fulan Jullu 2017 loron lima molok tama eleisaun parlamentar ameasadu atu la realiza tanba iha tentativa atu difikulta harii prosesu komisaun Parlamentar ne’e.

“Inkeritu Parlamentar ida ne’e importante tebes tanba liga ho osan estadu nian ho prosedimentu legal, antes ita halo pagamentu ba projeitu hirak ne’e ita tenke verefika uluk legalidade tomak iha prosesu ajudikasaun sira ne’e, ami la kompriende tansa iha fali tentativa atu taka dalan ba inkeritu Parlamentar ida ne’e, ne’ebe sei buka atu hatur dezisaun hotu iha lei nia okos,” dehan Branco iha komunikadu ne’e.

Tuir reprezentante povu ne’e, tentative mai duni hosi meza PN, nune’e nia esplika, “Bankada FRETILIN preokupa tebes tanba ate agora meza seidauk halo ninia knar lolos atu assegura estabelesimentu ba komisaun Parlamentar ida ne’e nune’e ma kami hakarak fo sai ba publikukona ba tentative ida ne’e.”

Nia hatutan, iha suspensaun forte katak prosesu halo ajudikasaun ba projeitu 142 ho valor $ 345.671.344.61 ba kompainia lubuk ida la tuir prosedimetu legal aprovizionamentu akizasaun beins no servisus.

Diretor Sekretariadu Grande Projeitus (SGP) Crispin Fernandes iha nia karta ba Ministeriu Planeamentu Investimentu Estratejiku, 3/8/2017, informa projeitu hirak ne’e tama projeitu kategoria foun no seidauk tama faze planeamentu no orsamentu sweidauk hetan aprovasaun hosi Parlamentu Nasional, Promulga hosi Prezidente Republika.

Entretantu, Bankada FRETILIN nota katak, ajudikasaun ba projeitu 142 inklui medida oi-oin ministru sira foti atu evita intervensaun hosi kamara de kontas tuir segunda alterasaun ba lei no. 13/2009 kona ba orsamentu ho jestaun finanseira ne’ebe vigora desde 23 Jullu 2013.

“Segunda alterasaun ba lei no. 13/2009 aumenta tan artigu ida hodi hatete katak kontratu hotu ne’ebe bo’ot liu 5 miloens tenke sujeitu ba juridisaun kamara de kontas nian, miaibe iha indikasaun katak Ajensia Governu nian hanesan AND fahe fali projeitu bo’ot sira ne’ebe ho valor liu 5 miloens atu hatun ninia folin hodi nune’e lalika hetan eskrutininu hosi kamara de kontas, ida ne’e presiza hetan justifikasaun ida diak,” hatutan Branco.

Ho iregularidade hirak ne’e mak obriga Bankada FRETILIN ne’ebe apoiu hosi Bankada Partido Democratico halo rekerimentu ida hodi hari komisaun Parlamentar iha 7 Setenbru liu ba, maibe iha semana tuir mai hafoin hatama rekerimentu Prezidente Parlamentu deside hapara atividade tomak durante semana ida.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here