Home nasional MD Aloka Osan Miliaun 18 ba F-FDTL

MD Aloka Osan Miliaun 18 ba F-FDTL

250
0
SHARE
Ministru Defeza Filomeno Paixao kaerliman ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lu-Olo. Photo: media/PR

By: Fidelio RAMOS

THETIMO-NEWS.com, DILI – Atu asegura servisu F-FDTL to’o fim tinan 2018, Ministeriu Defeza (MD) sei aloka miliaun dolares amerikanu 18 ba instituisaun defeza nian ne’e.

Ministru Defeza, Filomino Paixão informa, ba ministeriu nian rasik nia aloka deit miliaun 3.

“Hau kolia deit ba rua ne’ebe hau kaer, Ministeriu Defeza miloens 3, F-FDTL miloens 18, interior miloens 9, PNTL miloens 27. Ba iha Ministeriu Defeza osan ne’e ba para ita atu halo sustentbilidade deit mais ou menus iha governu nian bele to fim de ano,” dehan ministru defeza ne’e ba Jornalista hafoin remata inkontru semanal ho Prezidenti Republika (PR) Francisco Guterres Lu-Olo iha Palacio Prezidensial Bairo-Pite, Tersa (11/09/2018).

Total OJE 2018 ne’ebe aloka ba Ministeriu Defeza no Ministeriu Interior hamutuk miliaun dolares amerikanu 57.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here