Home Tags Tiru

Tag: tiru

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

PD Mantein Pozisaun Hodi Servi Povu no Nasaun

By:Fidelio RAMOS THETIMORNEWS.com, DILI- Prezidenti Partidu Demokratiku (PD) Mariano Assanami Sabino informa, komesa husi primeiru   PD mosu ho prinsipiu ida katak, nu'udar maubere oan  firme...