Home Tags Situasaun

Tag: situasaun

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

FRETILIN Apresia Timoroan ne’ebe Servisu iha Estranjeiru

By: Fidelio RAMOS THETIMOR-NEWS.com, DILI – Partidu FRETILIN liu hosi Sekretariu Jeral Mari Alkatiri hato’o apresiasaun ba traballador Timoroan ne’ebe  daudauk ne’e servisu iha estranjeiru...