Home Tags Pistola

Tag: pistola

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

Soomocho Sei Kria Lei Hodi Kastigu Ema Tolok Malu Iha Fatin...

By: Hortencio SANCHES THETIMOR-NEWS.com, DILI – Governu liu husi Ministru Defeza Seguransa Agustinho Siquera Soomocho hatete,  nia parte iha ona planu atu kria lei ida...