Wednesday, September 19, 2018
Home Tags Hera

Tag: hera

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

Alkatiri Husu Povu Labele Paniku ba Situasaun Politiku

By: Hortencio SANCHES THETIMOR-NEWS.com, DILI – Hare ba situasaun politiku ne’ebe oras ne’e daudaun lao hela halo povu barak paniku maibe kalma nafatin iha ida-idak...