dezenvolvimentu

Home dezenvolvimentu
dezenvolvimentu

No posts to display

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

Juga Gama Fila Hikas ba Prizaun Becora

By: Hortencio SANCHEZ THETIMOR-NEWS.com, DILI – Fujitivu Juga Gama, Prizioneru ne’ebe halai sai husi Prizaun Becora iha 3 Novembru 2013, oras ne’e daudaun fila hikas...