Home dezenvolvimentu PM Taur Lidera KROP

PM Taur Lidera KROP

374
0
SHARE
Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak. Photo: media/AMP

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak hanesan Prezidente ba Komisaun Revizaun Orsamentu Politika (KROP) hodi halo sorumutu ho membru sira iha Ministeriu Finansas.

Sorumutu ne’e halo hodi prepa tekniku ba elabora ajenda no kalendariu diskusaun revizaun orsamental ne’ebe sei halo semana oin.

Diretor Nasional Orsamentu Salomao Yoquim hatete, sorumutu ne’ebe halo iha ajenda importante hat mak diskuti no hetan ona solusaun ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2019.

“Ajennda hirak ne’e, primeiru ita informa ba membru KROP kona ba ajenda diskusaun semana oin nian, da ruak ita mos inform aba membru komite kona ba sikuensia kalendariu hodi atende diskusaun hahu hosi 22 to 27, da toluk ita mos aprezenta ba membru komite kona ba mekanizmu informasaun ne’ebe bele fasilita sira hodi halo diskusaun lina ministeriu sira nune’e bele determina sira nia orsamentu rasik, dala ikus liu aprezenta mos progresu durante ne’e lina ministeriais sira durante ne’e halo nune’e ba oin membru sir abele lembra hela montante hira mak proposta tama mai no montante hira mak sei sai hanesan pontus diskusaun ban ain sira atu hare montante hira mak determina lolos ba ministeriu sira ne’e,” dehan Diretor ne’e ba Jornalista iha Ministeriu Finansas Dili, Sexta (19/10/2018).

Nia haktuir, iha sorumutu refere la halo diskusaun kona ba proposta ruma tanba diskusaun hotu-hotu sei halo segunda semana oin.

“Tempu ida ohin, tempu ida par fob a tekniku sira hodi prepara informasaun no dadus sira ne’ebe relevante hodi diskuti iha pasta abertu,” dehan Salomao.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here