Home dezenvolvimentu PM-MNE Japaun Inagura Ponte Hinode

PM-MNE Japaun Inagura Ponte Hinode

502
0
SHARE

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI -Primeiro Ministro Taur Matan Ruak ho Ministro Negosiu Estranjeiro Japaun, Taro Kono,ohin ofisialmente inagura ponte Hinode ba publiku.

Projeitu nee hetan apoiu finanseira hosi Governu Japaun implementa hosi JICA ho montante osan yen 2.605 billaun nebe konverte ba $ 23.7, ponte ho naruk metru. 250 no luan metru 11.55 .

Primeiro Ministro hodi povu no governu nia naran agradese ba apoiu hosi governu japaun ba desenvolvimentu infraestutura basika, edukasaun, Saude, agrikultura, mudansa klimatika no seluktan ba prospriedade TL.

“lori governu no povu timoroan nia naran,liliu viajante,emprezariu no sidadaun, sira nebe uja ponte ida nee, hau hakarak aprezenta ba sira nebe partisipa ona ka konkretiza obra ida nee,hau nia agradesementu klean hahi ba ita boot nia servisu esforso no dedilasaun kolettivu, “afirma Taur.

Xefe governu kontinua espera atu parte rua kontinua hametin lasu istoriku entre nasaun rua.

Obra ida nee hatudu kontinuasaun ba imvestimentu governu japaun ba konstrusaun estadu direitu demokratiku,laos deit ba ponte, estrada, portu, eskola,saude,bee moos,irigasaun,diversifikasaun ekonomia no seluktan.

MNE Taro Kono hateten, Governu japaun sei kontinua fo apoiu ba Desenvolvimentu nasaun.

Tuir diplomata nee hateten ponte hinode sei kontinua hametin no reforsa relasaun entre rai rua.

Projeitu nee hahu iha agosto 2016 no remata iha fulan kotuk nebe implementa hosi kompania tobishima, corporation no ninia konsorsiu.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here