Home dezenvolvimentu PM Taur: Tempu To’o Ona Hahu Kapitulu Foun

PM Taur: Tempu To’o Ona Hahu Kapitulu Foun

1258
0
SHARE
Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. Photo: Media/GPM

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak hatete, tempu to’o ona atu Timor – Leste hahu kapitulu foun ba normalidade seguransa ne’ebe pozitivu ba ekonomia iha nasaun ne’e.

Xefi Governu hato’o lia hirak ne’e liu hosi nia diskursu aberta bainhira diskusaun ba Propostra lei Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2018 iha faze jeneralidade, iha Parlamentu Nasional (PN), Segunda (27/08/2018).

“To’o ona tempu atu hahú kapítulu foun ida ba normalidade no seguransa, ne’ebé pozitivu liután ba ekonómia, hodi aprova tantu proposta ida kona-ba Orsamentu Jerál Estadu nian tuir sa’ida maka hatete iha Konstituisaun artigu da-145, n. 1, ba tinan 2018 ida-ne’e, ne’ebé bele inklui reseita no despeza sira ne’ebé ezekuta ona iha tinan fiskál ne’e, no mós despeza sira ne’ebé Estadu tenke hala’o to’o tinan ne’e nia rohan atu asegura prestasaun beins no servisu públiku sir aba ita-nia sidadaun sira no kria kondisaun polítika no finanseira sira atu nune’e bele hadi’a dalan dezenvolvimentu no ekonómiku no sosiál iha ita-nia nasaun liuhusi adosaun ba medida sira ne’eb’e bele promove kreximentu ekonómiku,” dehan PM Taur.

Tanba ne’e, Governu aprezenta proposta kona-ba Orsamentu Jerál Estadu ida, hodi haree diferensa husi reseita no despeza sira Estadu no Seguransa Sosiál nian hotu-hotu, ba tinan finanseiru 2018, tuir previzaun hirak hanesan.

“Kona-ba reseita sira ta prevee to’o tinan fiskál ne’e nia rohan sei hatama osan dolar amerikanu millaun rihun ida atus rua hitunulu-resin-sia rihun atus neen USD millaun 1.279,6, husi ida-ne’e, dolar amerikanu millaun atus sia ualunulu-resin-haat rihun atus ualu USD milaun 984,8 maihusi realizasaun transferénsia Fundu Mina-rai no dolar amerikanu milaun atus ida ualunulu-resin-ualu rihun atus ualu USD milaun 188,8)maihusi reseita doméstika sira,” dehan Taur.

 Enkuantu, montante total Despeza nian ne’ebé inklui montante husi empréstimu sira Governu prevee ona hosi kalkula jerál ida iha kategória oioin hamutuk dolar amerikanu millaun rihun ida atus rua hitu nulu resin sia rihun atus neen USD millaun 1,279,6 ne’ebé fahe ba kategoria no montante sira.

  • Iha saláriu no vensimentu: prevee ona osan hamutuk dolar amerikanu millaun atus rua rihun atus tolu sanulu resin rua USD millaun 200,312.
  • Iha Beins no servisu sira: prevee ona dolar amerikanu millaun atus haat ruanulu-resin-ida rihun atus neen neenulu-resin-neen USD millaun 421,666.
  • Iha Transferénsia Públika sira: prevee ona dolar amerikanu millaun atus rua neenulu-resin-ida rihun atus sia ruanulu-resin-lima USD millaun 261,925.
  • Iha Kapitál Menór: prevee ona dolar amerikanu millaun tolu rihun atus neen limanulu-resin-sia USD millaun 3,659.
  • Iha Kapitál Dezenvolvimentu nian, ne’ebé inklui Fundu Infraestrutura no Empréstimu sira: prevee ona dolar amerikanu millaun atus tolu sianulu-resin-rua rihun tolunulu-resin-hitu USD millaun 392,037.

 Entretantu, USD millaun 825,483, korresponde ba servisu hirak ne’ebé la iha autonomia administrativa no finanseira no hosi órgaun autónomu sira ne’ebé la iha reseita própria.

Enkuantu, USD millaun 430,260, korresponde ba servisu no fundu autónomu sira, ne’ebé inklui despeza sira-ne’ebé finansia ho empréstimu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here