Home dezenvolvimentu Bsihop Hasoru PR Lu-Olo

Bsihop Hasoru PR Lu-Olo

159
0
SHARE
Ministra Negosia Estranjeiru Australia Julie Bishop kaer liman ho Prezidente Republika Timor - Lestee Francisco Guterres Lu-Olo. Photo: Media/PR

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Ministra Negosiu Estranjeiru Australia Julie Bishop hasoru malu ho Xefi Estadu Timor – Leste Francisco Guterres Lu-Olo hodo diskuti kona ba relasaun rai rua nian.

Bishop hatete, Australia no Timor – Leste nasaun ne’ebe vizinu. Tanba ne’e tenke hametin relasaun hosi ema ba ema entre rai rua nian diak ba nafatin.

“Ami hakarak halo koperasaun profunda no luan ne’ebe ezisti ona entre Australia ho Timor, Ami espera atu hari husi ne’e atu parseria ho Timor iha futuru,” dehan Bishop ba Jornalista hafoin remata inkontru ho PR Lu-olo iha Palacio Prezdensial Bairu-Pite, Segunda (30/07/2018)

Iha biban ne’e diskuti mos kona ba programa interkambiu balun ne’ebe governu Australia fo apoiu hanesan the New Colombo plan no bolsa estudu ba Australia  ne’ebe sei halibur hamutuk jerasaun foun sira no asegura relasaun metin ba nafatin.

Nune’e mos kolia kona ba preparasaun ba aniversariu INTERFET nian iha fulan Setembru tinan 2019 tanba ne’e xefe estadu ho ministra ne’e nota katak okaziaun ida ne’e sei sai hanesan momentu ida hodi reflete no hanoin hikas.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here