Home dezenvolvimentu EUA Iha Objetivu Rua Apoiu Timor – Leste

EUA Iha Objetivu Rua Apoiu Timor – Leste

472
0
SHARE
Embaxadora EUA Kathleen akompaina hela hosi forsa EUA nian. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Embaixadóra Estadus Unidus Amerika (EUA) iha Timor – Leste Kathleen Fitzpatric hasoru malu ho Ministru Prezidensia Konsellu Ministru Agio Pereira hodi koalia kona-ba objetivu rua ne’ebe, EUA sei apoiu Timor – Leste.

Objetivu rua ne’ebe EUA atu apoiu mak, apoiu EUA nian iha parte hotu-hotu ne’ebe iha area politiku no faze daruak introduz ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak kona ba nivel altu ida hosi MCC nian ne’ebe mai hosi Wasinton hodi prepara programa ne’ebe atu avansa ba oin diak liu.

“Ohin  hau mai hasoru Ministru Agio hanesan inkontru ba da-huluk  bainhira nia  assume kargu hanesan Ministru no mai atu partilla objetivu rua kona ba dezenvolvimentu Timor – Leste nian,” dehan Embaxadóra EUA Kathleen ba Jornalista iha Palacio do Governu, Sesta (20/07/2018).

Iha fatin hanesan  Vise Adjuntu Prezidente Milennium Challenge Corporation (MCC)  Jonathan A. Brooks esplika, MCC hanesan agensia EUA nian ne’ebe sei servisu parseria ho Governu Timor – Leste  hodi reduz kiak liu hosi kresimentu ekonomiku.

“Servisu ne’e iha buat tolu mak atu responde ba kria ambiente negosiu ida ne’ebe diak garante efesiensia finansiamentu publiku nune’e atu ajuda kria ambiente ekonomia ida ne’ebe diak hodi hamenus problema,” Jonathan.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here