Home dezenvolvimentu Alkatiri: FRETILIN Manan Sei la Ukun Mesak

Alkatiri: FRETILIN Manan Sei la Ukun Mesak

2936
0
SHARE
Sekretariu Jeraal FRETILIN Mari Alkatiri esplika hela programa ba militante sira. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Sekretariu Jeral FRETILIN Mari Alkatiri promote bainhira povu fo konfiansa ba FRETILIN iha eleisaun antesipada manan absoluta sei bolu naftin partidu hirak ne’ebe hetan asentu iha Parlamentu Nasional hodi ukun hamutuk.

Alkatiri kasu lia hirak ne’e bainhira hala’o dialogu aberta FRETILIN nian ho Organizasaun Rede Feto Timor-Leste ne’ebe hala’o iha salaun Luz Clarita Bairu Farmoza, Kuarta (03/05/2018).

“Hau  hatete dalabarak ona absoluta ka la absoluta FRETILIN sei la ukun mesak, ne’e mak politik partidu FRETILIN nian, ita haree deit Governu dadauk ne’e laos maioria absoluta no laos la’ o deit ho Dartidu Demokariku mesak maibe husi mos maluk balun husi partidi seluk mak mai involve hodi ukun,” dehan Alkatiri.

Nia dehan, kaer Governasaun FRETILIN sei implementa nafatin programa ne’ebe iha ona no partidu seluk ne’ebe hamutuk hodi ukun tenke respeita programa refere.

Alende ne’e, kolia mos kona ba munisipiu hotu bainhira atu halao dezenvolvimentu ba oin  tenki deskonsentra hodi kria sai  sidade nova sentralidade ekonomia politik.

“Tanba ne’e kuandu hili ema atu sai prezidenti iha munisipiu tenki iha kuialidade no kapasidade  para tau iha ne’eba hodi lori dezanvolvimentu ho politik governu nian, hau ba Oecuse hau senti katak hau kumpri duni desizaun ba dezenvolvimentu,” dehan Lider masimu FRETILIN ne’e.

Editóra: Hortencio  SANCHES I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here