Home dezenvolvimentu Governasaun FRETILIN Sei Transforma Metinaru Hanesan Zona Industria

Governasaun FRETILIN Sei Transforma Metinaru Hanesan Zona Industria

1111
0
SHARE
Sekretariu Jeral FRETILIN Mari Alkatiri hato'o hela programa ba militate sira iha kampaina politiku. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com, Metinaro – Sekretariu jeral Frente Revolucioria Timor-Leste Independente (FRETILIN) Mari Alkatiri hatete,bainhira povu fo  konfiansa ba FRETILIN hodi kaer ukun sei dezenvolve no transforma Metinaru sai hanesan zona ba  industria hodi kria kampo traballu ba Joven sira.

Alkatiri hato’o lia hirak ne’e ba militante no simpatezante iha komisiu politik ba dala 14  iha postu administrativu Metinaru, Sabadu (28/04/2018).

Militante FRETILIN ne’ebe partisipa iha kampaina. Photo: TTN/Hortencio Sanches

“Metinaru hahu ho  historia furak tebes tanba dezenvolvimentu iha Metinaru hahu husi  krizi 2006, mak ema hotu mai haree Metinaru nia diak, tanba nee Metinaru nia vokasaun ba aban bainrua sei sai zona industrial agora hahu ona iha hera komesa halo ona serveja, bainhira industria tama makas sei presiza mos joven iha teritoriu  ba servisu hotu,” dehanAlkatiri.

Planu FRETTILIN nian hakarak dezenvolve fatin ida-idak ho nia vokasaun rasik hodi hatene ordenanentu atu tau atensaun diak ba industria no kria komersiu jeral nia fatin los.

Nia dehan, kestaun hirak ne’e iha ona planu estratejiku ba programa VII governu atu inplementa no dezenvolve maibe opozisaun rezeita tanba ne’e husu ba povu atu iha ona hanoin ne’ebe vota ba programa hodi hadia vida moris.

Lider masimu FRETILIN ne’e  akresenta, FRETILIN agora kontinua  halo kritika makas tanba tinan 10 osan barak maibe povu  moris kiak nafatin no la hatene osan hirak ne’e nia paradeiru iha losne’ebe.

Alende ne’e, FRETILLIN nia programa prioridade mos ba saude edukasaun be’e mos no infrastura seluk hanesan estrada ponte no uma.

Iha fatin hanesan reprezentante juventude fretilin metinaro João Gonçalves garante Metinaru FRETILIN sei manan maioria absoluta tanba dadauk ne’e sira prontu no iha ona preparasaun ho massa makas hodi apoiu partidu istoriku iha eleisaun antisipada.

“Nudar joven senti tristi durante tinan 10 ona ami sai fali penonton deit tanba realidade governu anterior ladun tau atensaun maximu ba joven sira agora ita haree numeru dezempregu agora iha nasaun ne’e sa’e makas, tanba ne’e hau garante ho kestaun sira ne’e so FRETILIN mak iha kapasidade hodi reduz tanba nia planu ba programa mesak baze deit,” dehan João.

EditórA: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here