Home nasional PNTL Liquiça Prontu Asegura Seguransa iha Kampaina

PNTL Liquiça Prontu Asegura Seguransa iha Kampaina

327
0
SHARE
Membru PNTL Munisipiu Dili. Photo espesial

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, Liquiça – Segundu  Komandante Polisia Nasional Timor – Leste (PNTL) Munisipiu Liquiça Superintendente Assistente Eduardu Campos informa, sira nia parte pronto asegura seguransa ba kampaina eleitoar ne’ebe Partidu Politiku hotu bainhira halo iha Liquiça.

Segundu Komandante ne’e dehan, PNTL Liquiça kopera diak tebe ho komunidade, sosiedade sivil, igreja no autoridade local sira. Tanba ne’e nia garante kampaina iha Munisipiu refere sei lao iha ambiente ne’ebe hakmatek.

“Ami nia koperasaun ho populasaun sira iha Liquiça ne’e bele dehan diak tebes, atu ho autoridade local sira hosi administrador Munisipiu tun to Xefe Suku no Xefe Aldeia sira Veteranus sira, ami iha komunikasaun ne’ebe diak tanba ne’e bele garante katak iha kampaina agora sei lao ho diak sei la iha konflitu ruma,” dehan Sup. Assistente Eduardu Campos ba Jornalista iha Komandu Munisipiu Liquiça, Sexta (06/04/2018).

Nia haktuir, durante tinan tolu nia halo knar hanesan segundu komandante iha Liquica konsege rejista ona kazu barak hanesan asalta malu arte marsiais, violensia domestika no seluk tan maibe sira tenta rezolve no atua ho didiak maibe oras ne’e iha kazu balun mak prosesa ona iha Ministeriu Publiku.

Nia dehan, durante tinan 18 ona PNTL Eziste iha Timor –  Leste, Munisipiu Liquica sira sempre hasoru difikuldade ba rekursu umanu ne’ebe limitadu, maibe ida ne’e la sai hanesan obstakulu ba sira hodi halo knar hanesan Polisia hodi halo seguransa ba komunidade.

Iha fatin hanesan Administrador Munisipiu Liquica, Domingos Mau Caro hatete, durante tinan hitu asumi kargu hanesan autoridade hare progresu servisu PNTL nian iha Liquica sempre lao diak no susesu maski sei hasoru difikuldade.

“Ezistensia PNTL nian foin mak tinan 18 ita labele hatete dehan tuan liu ona, maibe ita mos la hatete katak laos kikoan liu tanba iha metade katak sira iha ona esperiensia, tanba sira halo servisu ida ne’ebe diak, porke ita hare iha tempu ba tempu kazu sira hanesan violensia domestika no problema sosial sira komesa menus ba daudauk ona,” dehan Mau Caro.

Enkuantu, situasaun seguransa ba kampaina eleitoral ne’ebe Partdu Politiku sira la kleur tan halao, lider Munisipiu ne’e dehan nia parte sei garante sei lao ho kalma iha Liquica tanba PNTL koperasaun diak tebes ho komunidade no parte hotu iha Liquica.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here