Home dezenvolvimentu F-FDTL-PNTL Tenke Transforma Mentalidade

F-FDTL-PNTL Tenke Transforma Mentalidade

574
0
SHARE
Maijor JeneralLere Anan Timur. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Xefe Estadu Maior das Forsas Armadas, F-FDTL Maijor Jeneral Lere Anan Timur hatete, F-FDTL no PNTL tenke tranforma mentalidade ne’ebe diak hodi fo seguransa no prevene konflitu bainhira mosu ihaa nasaun laran.

“Kestaun bainhira halo intervensoens ba problema ka dezentendimentu ruma ne’e sempre iha forsa ka Polisia ida halo intervein, nune’e bele garante estabilidade ba ita nia populasaun sira, Forsa ho Polisia mos labele konfia deit ba presaun saaida deit, tenke transforma mentalidade hodi prevene konflitus ne’ebe mak mosu,” dehan Lere ba Jornalista hafoin partesipa komemorasaun aniversariu PNTL ba dala 18 iha Sentru Formasaun Academika PNTL Comoro, Tersa (27/03/2018).

Ema numeru ida iha F-FDTL ne’e dehan, iha eleisaun antesipada F-FDTL sei kopera metin nafatin ho PNTL hodi fo seguransa diak bainhira mosu konflitu ruma iha kampaina eleitoral.

“Hanesan baibain ita dehan, laos PNTL ho Forsa mak fo seguransa maibe, PNTL no Forsa atu intervein kuandu mosu problema ruma, se mak atu garante seguransa ne’e ita nia povu no lider sira, lider sira koalia tenke sukat lian sukat politiku bainhira koalia, kuandu sira koalia sabraut pasiensia violensia mosu PNTL no Forsa tenke halo intervensaun,” dehan Lere.

Alende ne’e, eis Guirilleiru ne’e lovu ho servisu PNTL nian ne’ebe halo durante tinan 18 lao diak no kontribui tebes ba estabilidade nasaun no povu.

“Parabens ba ita nia PNTL ne’ebe halo ona tinan 18,apresia ba sira nia servisu no sira nia kontribuisaun ba paz no estabilidade ne’ebe iha, ohin sira fo kondekorasaun bah au ne’e, laos ba hau Lere maibe ba instituisaun tomak tanba hari PNTL ami servisu hamutuk ne’ebe diak tebes liu hosi komunikasaun no kordenasaun,” dehan eis Guirilleiru ne’e.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here