Home dezenvolvimentu Aniversariu PNTL Hanesan Memoria

Aniversariu PNTL Hanesan Memoria

348
0
SHARE
Mebru PNTL sira halo parada iha kampo laran hodi komemora loron aniversariu PNTL. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Fidelio RAMOS

THETIMO-NEWS.com, DILI – Komandante Jeral Polisia Nasional Timor – Leste (PNTL) Komisariu Julio Hornay hatete, komemora aniversariu PNTL ba dala XVIII konsidera hanesan loron memoria id aba instituisaun ne’e.

Komisariu Julio Hornay hosi parte liman los kaer aitonka hamrik, hosi klaran Maijor Jeneral Lere Anan Timur no ninin Ministro Defeza no Seguransa Jose Agustino Somotxo. Photo: TTN/Hortencio Sanches

“Selebra loron ne’e, liliu ba ita nia PNTL feto no mane ne’ebe mak serve iha instituisaun ne’e tanba loron ida ne’e hanesan memoria iha itaa nia instituisaun ne’e,” dehan Komisariu Julio Hornay liu hosi diskursu iha seremonia selebra aaniversariu PNTL iha sentru formasaun akademia Comoro Dili, (27/03/2018).

Alende ne’e, komisariu ne’e informa mos servisu durante tinan tolu nia laran asumi kargu hanesan komaandante PNTL ba publiku iha loron espesial ne’e.

“Durante tinan tolu nia laran hau simu knar hanesan komandante Jeral hamutuk ho hau nia membru sira hotu hasoru dezafiu oi-oin maibe konsege halo duni buat balun iha instituisoens ne’e, hanesan foin lalais komandu reforsa no alarga ona vida vizilansia CCTV ho inplementa sala Radio komunikasaun ba Munisipiu Baucau no Babonaru liliu iha Mota-Ain Batu Gade atu fo ajuda sevisu polisia nian,” dehan Komisariu ne’e.

Nia esplika, ho utilizasaun ekipamentu hirak ne’e la signifika PNTL atu la halo ona servisu iha terenu maibe PNTL kontinua halo nafatin servisu iha terenu atu nune’e bele fo seguraansa ba populasaun hotu iha teritoriu laran.

“Rezultadu servisu 2017 nian polisia sira konsege asegura seguransa ho diak husi eleisaun xefe suku, eleisaun prezidensial, eleisaun parlamentar, no kaptura  mos menbru grupo artemarsias, rituais, autor rama ambon ne’ebe viola lei numeru 5/2017) I autor hirak ne’e oras ne’e daudaun tuir hela prosesu judisial,” dehan Komisariu Julio.

Entretantu PNTL nia servisu durante ne’e konsege kopera hamutuk ho POLRI – BNN hodi kaptura Prizioneiru Timoroan 2 hanesan Juga Gama no Alcino ne’ebe halai sai husi komarka  Becora ba Indonesia durante tinan ne’ebe naruk maibe konsege lori fila atu kumpri Justisa iha nasaun ne’e.

Inisiu  Tinan 2018 servisu PNTL prende mos materiais baziku droga nian hamutuk kontentor 9 iha portu dili.

Tanba ne’e, iha biban ne’e, hanesan komandante Jeral PNTL lori membru hotu nia naran no estadu nia naran hato agradese ba POLRI Indonezia ne’ebe mak durante ne’e halo koperasaun diak tebes ho Timor – Leste.

Enkuantu 2017 insedenti no asidenti hamutuk 3.956 Munisipiu ne’ebe as liu mak Dili ho numeru asidenti 1830, kanek todan 409 no mate 77 kauza husi asidenti ne’e barak liu faktor humanu.

Editór: Hortencio SANCHES I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here