Home dezenvolvimentu PM Alkatiri: Orsamentu Duodesimu Sei Aguenta To’o EA

PM Alkatiri: Orsamentu Duodesimu Sei Aguenta To’o EA

1193
0
SHARE
PM Mari Alkatiri. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com, Lautem – Primeiru Ministru (PM) Mari Alkatiri deklara Orsamentu duadecimo sei aguenta to’o Eleisaun Antisipada (EA) no to’o governu foun mai.Xefe governu ne’e hatete, VII governu dadauk ne’e hala’o servisu ho deit orsamentu duadecimo tanba ne’e nia garante povu sei hili diak iha eleisaun atu governu foun mai sei halo dezenvovimentu diak liu tan hodi haburas rai ne’e.

“Balun dehan orsamentu ne’e aguenta to’o deit fulan Janeiru-Fevereiru, maibe ida ne’e lalos sei aguenta to’o eleisaun no governu foun mai,” dehan PM Alkatiri bainhira hala’o dialogu aberta ho komunidade Iha Ginaziu Desportu Lospalos, Munisipiu Lautem, Kuarta (21/03/2018).

Nia hatete, hare’e ba iha Munisipiu hotu komunidade kontinua infrenta problema bee mos, estrada no habitasaun ne’ebe seidauk iha dignu, tanba ne’e husu povu tenki iha ona komprendesaun no esforsu hodi hetan partisipasaun iha eleisaun nune’e bele fo votus tuir hakarak.
Nia akresenta, antes ne’e VII governu aprezenta programa ba membru Parlamentu Nasional (PN) hodi halo diskusaun hodi aprova, maibe membru deputadu sira halo rejeita.

“Programa tama iha PN sira hakilar dehan rejeita, mais seidauk le tan hau hanoin to’o agora mos seidauk le tan karik,” dehan PM Alkatiri.

Tuir nia, alende ne’e VII governu mos haruka Orsamentu Ratifikativu (OR) hodi selu tusan ne’ebe bo’ot husi sexto Governu, maibe rejeita tanba membru hirak ne’e ho opiniaun hakarak governu ukun ho mukit nune’e atu hamonu lalais.

Hosi Lautem, xefi governu hamutuk ho nia komutiva sei kontinua halo dialogu iha Munisipiu Baucau no Viqueque.

Editor: Hortencio SANCHES I COPYRIGHT 2018 @ THETIMORNEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here