Home dezenvolvimentu Xanana: Husi Lina Maritima Mak Hatudu GSR Iha Ne’ebe

Xanana: Husi Lina Maritima Mak Hatudu GSR Iha Ne’ebe

1380
0
SHARE
Xefe Negosiador Fronteira Maritima Kay Rala Xanana Gusmao, esplika hela prosesu durante nia halo servisu ba soberania FM Timor - Leste nian. Photo:TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Xefe Negosiador Prinsipal Fronteira Maritima Kay Rala Xanana Gusmao hatete, liu husi Fronteira Maritima mak foin bele hatudu lolos Greater Sun Rise (GSR) iha los ne’ebe partense ba Timor – Leste ou Australia.

“Los kuandu koalia kona ba lina maritime mak importante ka GSR, liu husi lina maritima mak foin bele hatudu GSR ne’e iha ne’ebe, se ita kontente ona hodi taka tia matan dehan ita manan ona la hare lina maritima labele,” dehan lider ne’e liu husi konferensia imprensa ne’ebe halo iha sede partidu AliansaMudansa ba Progresu (AMP) Bairo dos Grilos Dili, Domingu (11/03/2018).

Dadauk ne’e, publiku hotu hein hela lider karismatiku ne’e nia prezensa iha Timor – Leste atu esplika klean liu kona ba lina maritime no GSR ne’ebe durante fulan 6 nia ba luta iha rai liur.

Hatan ba kestaun hirak ne’e, lider istoriku ne’e dehan sei buka tempu atu nune’e nia bele esplika klaru liu kona ba prosesu lina maritime no GSR tanba difisil tebes.

“Kona ba lina maritime no GSR hau esplika liu deit tanba susar uitoan, tanba difisil koalia hanesan ne’e ba ita bo’ot sira atu kompriende, hau hanoin loron seluk ida mak hau sei esplika liu hosi nia aprezentasaun ne’e para hotu-hotu bele kompriende diak liu tan lae susar, iha parte balun ne’e lina ne’e sei provizoriu hela tanba sei hein ita ho Indonezia oinsa atu muda ba ida ne’eba ou muda mai ida ne’e,” dehan lider karismatiku ne’e.

Relasiona ho rejultadu kona ba lina maritime bele fo sai ona ba publiku. Tanba ne’e eis komandante supremiu ne’e dehan, bainhira fo sai ba publiku nia rasik sei bolu media liu-liu Jornalista hotu nune’e bele esplika klaru no nia sei la lori nia kargu hanesan  Prezidente CNRT  maibe hanesaan aman Timor – Leste nuneeeee’e ema hotu bele hatene didiak kona ba GSR no lina maritime ne’ebe durante ne’e nia luta.

Alende ne’e, nia husu ba publiku tomak lalika fo parabens ba nia deit maibe tenke fo ba ema hotu tanba nia halo knar iha rai liur ema hotu iha rai laran mos apoiu mak to hetan duni rejultadu ne’ebe diak.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here