Home dezenvolvimentu PM Alaktiri: Pelican Paradise Hau Simu Prontu Ona

PM Alaktiri: Pelican Paradise Hau Simu Prontu Ona

1563
0
SHARE
Primeiru Ministro Mari Alkatiri, Photo: TTN/Jose Samuel

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, HERA – Primeiru Minstru (PM) Mari Alkatiri hatete, bainhira nia asumi knar hanesan Xefe Governu dokumentu no  projetu hotu husi Pelican Paradise pronto ona hein deit implementasaun. Tanba ne’e, nia dehan bainhira halo dialogu ho komunidade sira iha area ne’eba, laos nia parte mak halo dialogu maibe tenke PM sira ne’ebe durante ne’e lidera iha tinan sira liu ba.

PM Alkatiri hato’o lia hirak ne’e hodi responde ba ezijensia hirak ne’ebe durante ne’e, komunidade iha area Taasitolu halo hasoru VII Governu Konstitusional.

“Buat ne’e, lolos sira tenke husu ba PM sira uluk ne’e, agora husu fali mai hau, hau mai buat sira ne’e pronto ona , entaun husu sira para halo dialogu, hahu husi Xanana Gusmao mai to Rui Araujo sira mak halo dialogu laos hau,” dehan PM Alkatiri iha Hera, Tersa (20/02/2018).

Nune’e, ema numeru ida iha Governu ne’e hatutan lia fuan hirak ne’ebe agora daudaun mosu barak hanesan manipulasaun politiku ne’ebe konsulta husi partidu politiku balun tanba eleisaun besik ona.

Alende ne’e, nia haktuir fali, durante sei ki’ikoan bo’ot deit iha ne’eba hodi halo aktividade kasa animal fuk sira maibe la hare ema hela barak iha area ne’eba.

“Hau mos uluk bo’ot deit iha ne’eba, kasa pombu tanba uluk ne’e pombu mak nakonu iha ne’eba ema laiha tok ida maibe agora derepente dehan rai nain fali ona,” dehan PM Alkatiri.

Antes ne’e, Governu intrega ona sertifikadu investidor ba impreza Pelican Paradise ne’ebe sei halo investimentu iha area Tasi-Tolu hahu husi  31 Marsu 2018.

Konstrusaun ne’ebe, Pelican Paradise halo iha Tasi-Tolu mak hanesan, uma Hotel ho kategoria 5 Estrelas,  Apartamentu reflorestasaun no fatin turistiku ho fundus hamutuk 116 millaun.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here