Home dezenvolvimentu Assanami Husu Povu Vota Ba Lider Servi Povu

Assanami Husu Povu Vota Ba Lider Servi Povu

624
0
SHARE
Prezidente PD, Mariano Assanami Sabino

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, MANATUTO – Prezidente Partidu Demokratiku (PD) Mariano Assanami Sabino husu ba povu hotu atu fihir didiak partidu ne’ebe ho programa diak no iha komitmentu hodi servi povu.

“Povu hotu tenke matenek ona, labele husik ema atu mai halo tauk imi hodi vota ba sira, labele husi ema kiak ida ema fo osan para  atu vota, labele  husi ema mai bobar tun sae hodi vota, kuandu vota, vota duni ba programa, vota duni ba ema ne’ebe iha kometmentu ne’ebe diak atu servi  povu hotu,” dehan Assanami bainhira akompaina Primeiru Ministru (PM) Mari Alkatiri halo dialogu ho komunidade munisipiu Manatuto Vila, iha salaun Parokial S. Antonio Manatuto, Sexta (16/02/2018).

Ema numeru ida iha PD ne’e afirma, maski eleisaun antesipada FRETILIN no PD lao keta-ketak, maibe PD firme nafatin iha FRETILIN nia sorin hodi hasoru situasaun saida deit.

“Ita labele husik hela FRETILIN hanesan ne’e, ne’ebe nia manan mos ita dehan nia labele ukun hodi dehan nia ne’e partidu at ida ou ema at ida, ne’e labele, FRETILIN partidu istoriku ida ne’ebe lori ukun an ne’e mai ita hodi goza iha ohin loron. Tanba ne’e ita  labele husik hela nia hanesan ne’e, nune’e ami hamrik nafatin iha FRETILIN nia sorin ho firme,” dehan Assanami.

Lider jerasaun foun ne’e hatutan, hamutuk PD nian ho FRETILIN laos atu hatun partidu seluk, maibe hamutuk tanba partidu rua nia programa ne’ebe diak atu lori nasaun no povu ne’e ba oin.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT © THETIMORNEWS2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here