Home dezenvolvimentu PM Alkatiri Rekonese Investimentu Heineken Rezultadu Governo Anterior

PM Alkatiri Rekonese Investimentu Heineken Rezultadu Governo Anterior

445
0
SHARE
Prezidenti Heineken Azia Pasifiku, Frans Eusman akompana nia dirijenti iha Timor-Leste hasai foto hamutuk PM Alkatiri hafoin inagura Plantasaun Multi bebidas Heineken nian iha Hera, Dili, Tmor-Leste. Photo: TTN/Jose Samuel

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, HERA – Investimentu ne’ebe Kompana Serveja Heineken iha Timor-Leste nudar rezultadu hosi servisu governu anterior nian.

PM Alkatiri akompana ho membru governu balun hare’e fasilidade Fabrika Heineken ne’ebe harii Hera, Dili. Photo: TTN/Jose Samuel

Laos deit Heineken ne’ebe harii ona fabrika hodi produz sira nia produtu ba bebidas, tuir Primeiru Ministru Mari Alkatiri katak, investimentu Pelican Paradise mos nudar rezultadu hosi servisu Governu anterior nian.

“Ida nee hau lakohi rekuinese hanesan rezultadu servisu setimu governu nian, maibe hakarak rekuinese nudar ativu ida hosi sinku no sextu governu nia servisu,” dehan PM Alkatiri iha nia deskursu ba inagurasaun plantasaun multi bebidas Heineken nian, Segunda (22/01/2018), iha Hera, Autoridade Munisipiu Dili.

Tamba ne’e, PM Alkatiri dehan, nia governu sei kontinua ativu rezultadu sextu governu nian liliu iha investimentu Heineken iha fabrika serveja.

Tuir xefe governu ne’e, Heineken sei investe mos iha setor agrikultura, industria kiik no komersiu iha merkadu.

“fabrika nee nia efeitu kolaterais boot tebes sei too agrikultura,  industria kiik,  no komersiu liu hosi kioske kiik too supermerkadu tanba ne’e nia efeitu bo’ot ba ekonomia,” dehan PM Alkatiri.

Prezidente Heineken ba Asia Pasifiku Frans Eusman, Heineken asina akordu investimentu ho governu iha Janeiru 2015 no asina akordu ba rai no plantasaun Hera iha Junu 2015, no produsaun hahu iha Janeiru 2017.

“Ho ispiritu entrepreneurial ne’ebe ami avalia ba, ami nia investimento iha tinan 2013 kotuk ami hetan impresaun diak ho maturidade ekonomiku no politiku nasaun ne’e nian ba jere nia rikosoin mina liuhosi fundo rikeza soberano ida, no investimentu harii infraestutura iha longo prazu sei hadiak moris povu nian,” dehan presidente Heineken liuhosi komunikadu imprensa.

Tuir nia heineken hanesan investor estrangeiro primeiro maka investe iha setor fabrikasaun iha Timor Leste.

Milloens 38 dollar Amerikano maka kompania ne’e uja hodi harii plantasaun fabrika klase mundial hodi produs serveja oi oin ho marka internasional hanesan Bintang, Tiger, ABC, no bebidas laos alkohol seluk tan.

Heineken Timor SA kria empregu direta no indireta ba ema liu 600, liuhosi supplier lokal, distributor no transpotador sira hahu hosi tinan 2015 too agora.

Heineken hanesan serveja internasional liu iha mundu ho marka sidra liu hosi 250, no faan iha nasaun 170 resin.

Istoria heineken hahu iha tinan 1864, bainhira Gerard Adrian Heineken ho idade tinan 22, sosa serveja ida ho naran De Hooiberg iha Amsterdam. No kompana nee halo espansaun mai asia iha tinan 1929.

Editór: Evangelisto SANTOS I COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here