Home dezenvolvimentu PM Alkatiri: Unidade Nasional Laos iha Governu

PM Alkatiri: Unidade Nasional Laos iha Governu

983
0
SHARE
PM Mari Alkatiri. Photo: TTN/Jose Manuel

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, Maubara – Primeiru Ministro (PM) Mari Alkatiri hatete, nia parte la konkorda ho Governo Unidade Nasional tanba Unidade Nasional laos iha governu laran, maibe iha prosesu.

PM Alkatiri hasoru malu ho komunidade Maubara, Munisipiu Liquisa hodi hatoo programa governu nian. Photo: TTN/Hortencio Sanches.

“Prosesu hotu iha sistema governasaun mak ita bolu unidade nasional, laos fali governu mak ita bolu unidade nasional, uluk kedas hau kontra dezisaun ida unidade nasional,” dehan PM Alkatiri wainhira halo sosializasaun programa Governu nian ho Komunidade Maubara iha Salun Parokial Maubara, Munisipiu Liquisa, Sexta (19/01/2018).

PM Alkatiri esklarese, povu hotu simu no konkorda inklui lider igreza no sosiedade sivil ba VII Governu Konstitusional, maibe nia mos la komprende tamba sa deputadu 35 ho nia lideransa sira lakohi governu ne’ebe nia lidera no tamba saida sira vota kontra programa governu nian.

“Ohin ami mai halao vizita iha ne’e atu esplika deit kona ba saida mak agora akontese hela iha ita nia rain, tanba sa mak sai nune’e, VII ho programa ida ne’ebe mak povu rasik hakarak,” dehan PM Alkatiri.

Komunidade Maubara, Munisipiu Liquisa rona hela esplikasaun PM Alkatiri ba nia governasaun. Photo: TTN/Hortencio Sanches

Nia hatutan, programa ne’ebe agora grovernu aprezenta mai husi PEDN 2011-2030 ne’ebe kria husi governu CNRT, PD no seluk tan iha IV governo tinan hirak liu ba kotuk.

Nia haktuir planu no programa lori mos ideia foun atu hadia povu nia moris.

“Povu hotu simu no konkorda programa ne’e lider igreza hotu sosiedade sivil, maibe si 35 deputadu mak la koi ho sira nia lideransa,” dehan Alkatiri.

Iha dialogu ho Komunidade Maubara, Leonito Carvalho nudar komunidade hatete, sente kontente tamba governu ne’ebe lidera husi PM Alkatiri bele hakbesik an liu ba povu.

“Ami kontente ho PM ho membru sira nia membru, maibe ami triste mak agora daudaun, nusa mak imi ukun nain sira sei hadau malu nafatin, imi keta halo ami povu nune’e tanba ukun ne’e povu nian, ” dehan Leonito.

Tanba ne’e nia husu, kuandu ukun nain sira halo bebeik nune’e, sira nia parte konkorda hakat ba eleisaun antesipada atu nune’e povu mak bele deside fila fali.

Atu hakotu situasaun politika ne’ebe dadauk ne’e lao ket-ketak, solusaun ne’ebe rekomenda hosi povu no sosiedade sivil sira mak hakarak Prezidenti Republika Francisco Guterres “Lu- Olo” bolu partidu lima ne’ebe hetan assentu iha Parlamentu Nasional hamutuk forma Governo Unidade Nasional.

Dadauk ne’e VII Governu Konstitusional forma hosi Partidu FRETILIN no Partidu Democratico (PD), maske forma ona governu, maibe partidu rua ne’e votos la to’o hodi estabiliza sira nia governasaun tamba iha det kadeira 30, kompara ho Aliansi Maioria Parlamentar ne’ebe lidera hosi Partidu CNRT, PLP no KHUNTO ho nia kadeira 35.

Membru governu ne’ebe akompana PM Alkatiri iha sosializasaun ne’e mak Ministru Prezidensia Konsellu Ministro Adriano Nascimento, Vice Ministra Edukasaun Lurdes Bessa no Sekretariu Estadu Konsellu Ministro no Komunicasaun Sosial Matias Boavida.

Editór:  Evangelisto SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here