Home dezenvolvimentu Adia Diskusaun OR, Fidelis Konsidera PPN Tauk Demokrasia

Adia Diskusaun OR, Fidelis Konsidera PPN Tauk Demokrasia

406
0
SHARE
Xefe bankada PLP Fidelis Magalhaes.Photo Facebook/Fidelis Magalhaes

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Prezidente  Parlamentu Nasional (PPN) Aniceto Guterres adia tan diskusaun jeneralidade proposta Orsamentu Ratifikativu (OR) tanba bankada opozosaun ejiji atu diskuti uluk rekursu ne’ebe mak sira hatam iha fulan kotuk, nune’e bele submete ba eleisaun, hafoin  bele hakat ba debate OR. Tanba ne’e Xefe bankada PLP Fidelis Magalhaes konsidera desizaun  ne’ebe mak PPN foti hatudu momos katak, PPN tauk no halai ses husi  demokrasia.

“Laiha razaun seluk  tan, ita hare momos katak PPN tauk husi demokrasia,  tauk atu submete ba iha maioria,” dehan deputadu Fidelis ba Jornalista sira iha edufisiu Parlamentu Nasional, Segunda (18/12/2017).

Nia esplika, tuir Rejimentu  PN iha artigu 54 dehan PPN tenke rona lider bankada sira hodi halo ajendamentu nune’e to ikus teputadu sira iha poder rasik atu kestiona iha plenaria.

Nia haktuir hahu husi primeiru AMP sempre ejiji hodi halo mudansa ba iha ajenda maibe PPN halo esforsu hotu hodi eveita labele iha ajendamentu.

“Ida ne’e ma kami hakarak lori ba iha plenaria, tuir rejimentu laos PPN mak soberanu maibe plenaria mak soberanu, entaun plenaria mak deside hodi ita kontinua iha biban ida ne’e, durante ne’e, PPN lakoi lori mai iha plenaria tanba tauk atu halo votasaun iha plenaria,” dehan Fidelis.

Nune’e nia parte hakarak, kontinuasaun ba oin PPN tenke halo tuir buat ne’ebe mak sira ejiji, nune’e bele submete ba votasaun iha plenaria.

Editóra: Agida DOS SANTOS  COPYRIGHT © THETIMOR-NEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here