Home dezenvolvimentu Kalohan: Governu Minoria, Maibe Kualidade

Kalohan: Governu Minoria, Maibe Kualidade

4280
0
SHARE

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Maski sai governu minoria iha nia estabelesementu no lakon votos iha Parlamentu Nasional, Sekretariu Jeral PD Antonio da Conceição Kalohan hatete, VII Governu Konstitusional ne’ebe hari’I hosi Partidu FRETILIN no PD iha kualidade.

“FRETILIN no PD iha governasaun ida laos mai nega saida mak governasaun sira kotuk halo, programa ida ne’ebe mak agora governu ne’e aprezenta mak mos programa ne’ebe governu sira kotuk halao, tanba saida mak tan deit minoria dehan buat hirak ne’e la los, minoria la signifika katak laiha kualidade, laos governasaun ida ne’ebe maioria sem kualidade,” dehan Kalohan iha konsulidasaun Juventude FRETILIN-PD halo iha salaun Delta Nova Komoro Dili, Sabadu (16/12/2017).

Tanba ne’e, nia hanesan lider ida iha PD fo nia respeitu bo’ot ba iha Sekretariu Jeral FRETILN Mari Alkatiri no Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lu-Olo tanba durante ne’e hatudu sira nia sentidu estadu ba governsaun hirak ne’ebe liu ona to’o ohin loron povu barak mak julga.

Alende ne’e, nia husu ba Joventude sira hotu atu labele kontente no triste ho koligasaun ne’ebe mak FRETILIN no PD halo maibe servisu no esforsu nafatin hodi halo servisu nune’e bele hatudu rejultadu ne’ebe diak ba sosiedado no nasaun.

Iha VII Governu Konstitusional, Kalohan dadauk ne’e asumi pasta nudar Ministru Komersiu no Industria.

Oras ne’e daudauk estrutura husi VII Governu konstitusional hamutuk ho PM Mari Alkatiri 37 kompostu husi Ministru 19 vise ministru 12 no sekretariu estadu 6.

Editór: Evangelisto SANTOS I COPYRIGHT © THETIMOR-NEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here