Home dezenvolvimentu Deskonfia Ema Estranho Tama Sai PN, PPN Adia Diskusaun OR

Deskonfia Ema Estranho Tama Sai PN, PPN Adia Diskusaun OR

1260
0
SHARE
Edifisiu Parlamentu Nasional Timor - Leste photo: Espesial

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Relasiona ho situasaun politiku lao la dun normal no deskonfia ema estranho tama sai Parlamentu Nasional (PN), Prezidente Parlamentu Nasional (PPN) Aniceto Guterres foti dezisaun adia diskusaun Orsamentu Ratifikativu (OR) ne’ebe tuir orariu sei debate iha 14 Dezembru 2017.

Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres.Photo: Google.com

Ema nunemru ida iha PN ne’e hatete, nia parte iha informasaun konkreta kona ba ema estranho hirak ne’ebe tamasa sai PN, nune’e iha mos loron fim de semana. Tanba ne’e nia rasik rekoinese laiha kontrolu ne’ebe mak diak tan ne’e, nia lakoi hetan risku.

“Hau akompaina tutuir situasaun oras ne’e daudaun, rona mos informasaun husi Intelijensia sira nian barak los, ho nune’e mak hau hakarak, kordena diak ho autoridade seguransa sira para bele assegura seguransa ba diskusaun OR ida ne’e, liu-liu seguransa ba deputadu sira,” dehan PPN Aniceto ba Jornalista sira iha edifisiu PN, Kinta (14/12/2017).

Ho nune’e, nia parte sei halo esforsu makas hodi buka tempu atu nune’e bele halo kordenasaun diak ho parte hotu antes hakat ba diskusaun.

“Hau fo kedas ona instrusaun ba Sekretariu Jeral ho xefe gabinete seguransa PN nian, sira ne’ebe destakadu husi PNTL atu halo reveista hotu ba fatin edifisiu PN nian no areadores sira hotu, atu nune’e bele evita buat ne’ebe bele fo prezudika ba konfrontasaun ruma bainhira diskusaun remata,” dehan PPN Aniceto.

Deputadu Parlamentu Nasional. Photo: TTN/Hortencio Sanches

Tanba ne’e, diskusaun ba OR tinan ida ne’e sei halao fali iha 18 Dezembru semana oin.

“Normalmente debate jeneralidade ba Orsamentu ne’e, loron 3 mais depende  mos, se laiha intervensaun husi deputadu entaun bele hotu loron 1 ou loron 2, bainhira aprova ona iha jeneralidade bele hakat ba espesialidade kuandu la aprova mak Orsamentu ne’e sumba ona iha jeneralidade no labele tan atu ba iha espesialidade,” dehan PPN Aniceto.

Antes ne’e, OR  ho modelu karakter urjensia governu haruka ona ba PN hodi halo diskusaun, nune’e bele responde ba nesisidade emerejensia sira ne’ebe agora daudaun governu hasoru hela maibe deputadu 35 husu bankada opozisaun vota kontra.

Razaun husi deputadu hirak ne’e, hodi halo rejeita ba Orsamentu karakter urjensia refere tanba tuir sira orsamentu sei iha atu governu bele utiliza.

Editóra: Agida DOS SANTOS  COPYRIGHT © THETIMOR-NEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here