Home nasional PPN Aniceto Lori AMP ba Tribunal, Natalino: Ami la Hakfodak

PPN Aniceto Lori AMP ba Tribunal, Natalino: Ami la Hakfodak

347
0
SHARE
Deputadu bankada CNRT, Natalino dos Santos. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Prezidente Parlamentu Nasional (PPN) Aniceto Guterres lori ona karta demisaun ba Tribunal hodi buka justisa ba nia kona ba akuzasaun ne’ebe mak durante ne’e Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) halo ba nia. Tanba ne’e deputadu husi bankada CNRT Natalino dos Santos hatete, sira nia parte sei la hakfodak ho prosesu ne’ebe mak PPN hatama on aba Tribunal.

Deputadu ne’e esplika, sira nia parte halo akuzasaun hasoru PPN Aniceto Guterres tanba konsidera prezidente refere la imparsial no la halo tuir juramentu ne’ebe mak nia halo bainhira eleitu ba Prezudente.

“PN deputadu 12 hato ona akuzasaun ida tanba lakon ona konfiansa husi PPN Aniceto Guterres la imparsial hodi zere instituosaun ida ne’e, pedidu husi deputadu sira nian liu-liu ba pedidu mosaun sensura PPN ignora tiha nia la halo agendamentu, segundu nia rasik suspende plenaria la rona lider bankada sira sem deliberasoes husi deputadu sira hotu,” dehan deputadu Natalino ba Jornalista sira iha edifisiu PN, Tersa (12/12/2017).

Nia hatutan, tuir artigu 46 rejimentu katak, segunda tersa hakarak ka lakoi tenke iha duni plenaria, ho nune’e mak deputadu hirak ne’e lakon ona konfiansa ba PPN.

“Tuir rejimentu artigu 56 rejimentu katak pedidus urjensia ne’ebe mak deputadu sira hatama ne’e, direitu deputadu sira nian durante loron 7 utilis PPN tenke halo deliberasaun ba plenaria, ida ne’e mos PPN ignora no viola tiha ona rejimentu. Nune’e mak tuir artigu 16  pontu B, ne’ebe hau rasik ho PPN mak autor ba revizaun rejimentu ida ne’e,” dehan  deputadu ne’e.

Tanba ne’e, sira nia parte konsidera politika ne’ebe mak PPN Aniceto Guterres halo hodi lori ba Tribunal  hanesan politika mafe ida hodi dada tempu para ba iha eleisaun antesipada bainhira Prezidente Republika foti ona dezisaun maibe ami AMP la hakfodak atu hasoru saida deit.

Oras ne’e daudaun, karta demisaun ne’ebe mak PPN Aniceto Guterres hatama iha ona Tribunal nune’e bele buka justisa ba nia iha tempu badak.

Editóra: Agida DOS SANTOS  COPYRIGHT © THETIMOR-NEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here