Home dezenvolvimentu PR Lu-Olo: Xanana Gusmao Kontinuador Luta ba Ukun Rasik An

PR Lu-Olo: Xanana Gusmao Kontinuador Luta ba Ukun Rasik An

369
0
SHARE

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, SUAI – Independensia Timor-Leste ne’eeb ohin loron povu hotu goza tamba esforu no luta heroi sira ne’ebe sakrifika ona sira nia an, inklui Kay Rala Xanana Gusmao nudar kontinuador luta ba ukun rasik an rai doben Timor-Leste.

Xefi Estadu iha nia deskursu iha seremonia loron proklamasaun independensia Timor-Leste ba dala 42, esplika, prosesu luta ba Timor – Leste hahu husi saudozu Nicolau Lobato, maibe la to’o rohan, ne’ebe kontinua husi Kay Rala Xanana Gusmao durante tinan 24 to’o ohin loron Timor – Leste goza duni nia independensia.

“Hau hakruk ba memoria aswain no martir sira 1975 nian, terus durante ita nia luta tinan 24, iha folin ne’ebe bo’ot. Ne’e duni hakuak mos ba memoria saudozu Nicolau Lobato, Francisco Xavier do Amaral, Nino Konis Santana no diresaun luta tomak,” dehan PR Lu-Olo iha nia diskursu bainhira komemora loron istoriku 28 Novembro ba dala 42 iha Suai, Munisipiu Covalima, Tersa (28/11/2017).

Alende ne’e, nia hato’o nia hakuak bo’ot ba Jose Ramos Horta no Mari Alkatiri tanba liu husi maromak nia tulun lider rua ne’e sei hamutuk ho Timoroan tomak hodi leno dalan ba nasaun ne’e nia futuru.

Nune’e, ema numeru ida iha nasaun Timor – Leste ne’e sauda mos ba povu Covalima tomak ne’ebe fo sira nia kontribuisaun ba komemorasaun loron istoriku ne’e diak no hakmatek tebes iha paz nia laran.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here