Home dezenvolvimentu Administrador Covalima Informa Situasaun Munisipiu ba PR Lu-Olo

Administrador Covalima Informa Situasaun Munisipiu ba PR Lu-Olo

318
0
SHARE
PR Lu-Olo wainhira hasoru malu ho Komunidade Suai. Photo: TTN/Hortencio Sanches

 

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, Covalima – Administrador Munisipiu Covalima, Afonso Nahak informa situasaun munisipiu ba Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lu-Olo relasiona ho komemorasaun 28 Novembro ba dala 42 iha munisipiu refere.

“Ami atu hato’o deit ba PR katak, situasaun iha Covalima lao kontroladu tebes tanba ami kopera diak tebes ho PNTL no F-FDTL,” dehan Administrador Munisipiu Covalima, Afonso Nahak iha salaun Administrasaun Covalima, Suai, Segunda (27/11/2017).

Alende ne’e, nia informa mos konstrusaun dezenvolvimentu ne’ebe dau-daun lao hela iha munisipiu Covalima.

“Lori povu Covalima tomak atu hato’o ba PR katak hahu husi Fevreiru 2017 ami tomak iha fatin ida ne’e, uluk ami nia preparativu ba governu sentral, hamutuk ho komisaun organizadora nasional hato’o ba governu nasional hodi halo konstrusaun ba estrada hotu iha Suai Vila oras ne’e rama ona ba finalizasaun no balun sei finaliza iha tempu tuir mai,” dehan Afonso.

Entretantu, iha eventu komemorasaun loron istoriku ne’e, lider komunitariu sira ho Joventude Munisipiu ne’e realiza mos eventu desportiva.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here