Home dezenvolvimentu Esforsu Xanana, CNRT Husu Povu Hotu Tenke Orgullu

Esforsu Xanana, CNRT Husu Povu Hotu Tenke Orgullu

2315
0
SHARE
Xefe negosiador prinsipal Fronteira Maritima, Kay Rala Xanana Gusmao. Photo: TTN/ Hortencio Sancahes

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Durante fulan hirak nia laran Lider masimu Kay Rala Xanana Gusmao ho nia ekipa husik hela nasaun Timor – Leste hodi halao servisu ho esforsu tomak iha rai liur nune’e bele defende futuru jerasaun Timor nian iha aban bairua liu husi negosiasaun Fronteira Maritima entre Timor – Leste no Australia.

Tanba ne’e, deputadu husi bankada CNRT Natalino dos Santos husu ba povu Timor tomak atu fo orgullu ba lider istoriku ne’e tanba nia iha domin no fuan bo’ot tebes ba povu no nasaun ida ne’e no nia la husi povu ho nasaun ne’e iha sa minute deit sempre hamutuk nafatin.

“Maun bo’ot agora daudaun ita hotu hatene katak nia halo hela servisu iha rai liur, maske servisu ne’ebe nia halo todan maibe nia la kolen atu husik  hela servisu ne’e, maibe nia lao nafatin hodi garante ita nia futuru, garante ita nia oan no beioan sira nia futuru,” dehan deputadu Natalino ba Jornalista sira iha edifisiu Parlamentu Nasional (PN), Kuarta (15/11/2017).

Maski durante ne’e, lider istoriku Kay Rala Xanana Gusmao halo servisu ne’ebe mak importante iha rai liur, maibe publiku balun intende sala hodi koalia katak, Kay Rala Xanana Gusmao koko atu hadok an husi politiku ne’ebe oras ne’e daudaun lao namanas iha Timor – Leste.

Hatan ba kestaun ne’e, deputadu CNRT ne’e afirma, Xanana laiha intensaun atu husik hela nia povu no nasaun ida ne’e, maibe Xanana halo servisu ne’ebe mak importante ba nasaun.

“Ema sira koalia hanesan ne’e, tanba nasionalismu laiha ne’e mak koalia nune’e, maun bo’ot laiha hanoin atu hali ses husi politiku ne’ebe mak agora lao, ema sira koalia hanesan ne’e tanba nunka akompaina servisu  saida mak durante ne’e maun bo’ot halao,” dehan Natalino.

Editór: Evangelisto SANTOS I COPYRIGHT© THETIMORNEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here