Home dezenvolvimentu Komite 12 de Novembru Kontinua Apoiu Xanana Lidera FM to Rezultadu Ikus

Komite 12 de Novembru Kontinua Apoiu Xanana Lidera FM to Rezultadu Ikus

307
0
SHARE
Xefe Negosiador Prinsipal Delimitasaun Fronteiira Maritima Kay Rala Xanana Gusmao. Photo: Google

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Komite 12 de Novembru kontinua fo konfiansa no apoiu nafatin ba Xefe Negosiador principal delimitasaun Fronteira Maritima (FM) Kay Rala Xanana Gusmao hodi lidera prosesu ne’e to nia solusaun ikus hodi fo benefisiu diak ba nasaun no povu Timor – Leste.

“Ami sobriviventes 12 de Novembru lakoi nasaun seluk ida atu mai viola ita nia soberania. Nune’e ami kontinua fo ami nia apoiu tomak ba maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmao hodi lidera FM to hetan solusaun final,” dehan eis Sekretariu Jeral Komite 12 de Novembru Justino de Jesus iha selebrasaun masakre, Santa Cruz ba dala 26, iha semiteru Snta Cruz, Domingu (12/11/2017).

Soberania no ukun rasik an Timor – Leste nian fase ho ruin no ran ne’ebe mak naklekar iha teritoriu laran tomak ne’e duni komite 12 de Novembru sei tane asnafatin aswain luta dor sira nia sakrifisiu hodi halo kontribui ba esatbilidade no unidade nasional iha Timor – Leste.

“Komite 12 de Novembru tane asnafatin sakrifisiu herois martiris no povu maubere ne’ebe mate ona hodi defende ukun rasik an no soberania Timor – Leste nian,” dehan Justino.

Tanba ne’e komkite 12 de Novembru sei foti medida no asaun oin-oin hodi defende ba povu Timor – Leste no xsei la husik nasaun ne’ebe deit hodi halo intervensaun no aneksaun.

Hare ba situasaun politiku iha Timor – Leste lao iha tensaun uitoan iha uma fuku Parlamentu Nasional (PN), sira husu ba deputadu sira atu haketak inkonstitusional VII Governu konstitusional nian hodi nune’e bele hamutuk hodi lori povu no nasaun ne’e ba oin.

“Deputadu no deputada sira ne’ebe iha uma fukun PN karik la satisfas ho inkonstitusional VII Governu nian bele lori ba iha Tribunal lei nian atu bele hare ba ida ne’e, atu nune’e labele hapara programa ne’ebe atu lori moris  diak ba povu ida ne’e,” dehan Sobrevivente ne’e.

Ho nune’e sira husu ba deputadu sira hotu iha PN atu tur hamutuk hodi  hare ba moris diak povu hotu nian hodi halo dezenvolvimentu Timor – Leste nian.

Editór: Evangelisto SANTOS I COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here