Home internasional POLDA Bali Intrega Juga Gama ba PNTL

POLDA Bali Intrega Juga Gama ba PNTL

8814
0
SHARE
Fujitivu Juga Gama tau faru liman naruk mutin kalsa naruk coklat husi klaran lian uza hela alsema. Photo: Espesial

By: Hortencio SANCHEZ

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Fujitivu Juga Gama ne’ebe durante ne’e halai sai husi Prizaun Becora durante tinan 4 nia laran subar iha teritoriu Indonezia, maibe agora daudaun kaer ona husi POLDA Bali, ohin Sesta (03/11/2017) intrega ona ba Polisia Nasional Timor- Leste (PNTL) hodi lori fila mai Timor – Leste.

Fujitivu ne’e autoridade Seguransa Indonezia kaptura iha uma kost ida iha Bali iha semana kotuk no detein hela iha sela POLDA Bali, Indonezia nian.

POLDA Bali intrega Juga Gama ba PNTL ne’ebe reprezenta hosi ema nain 5 hodi lori fila ho aviaun Sriwijaya SJ-270.

Juga Gama nia kondisaun agora daudaun ho breok naruk, wainhira halo extradisaun uza kamiza mutin liman naruk ho kalsa naruk coklat.

Juga Gama durante ne’e hanesan prizioneiru ne’ebe kastigu iha Prizaun Becora tanba komete kazu droga.

Antes ne’e, Tribunal Distrital Dili aplika kadeia tinan 8 ba Juga Gama tanba provadu komete krime Droga.

Editór: Evangelisto SANTOS I COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here