Home dezenvolvimentu PM AlkatiriHusu IJE Tenke Servisu Independente

PM AlkatiriHusu IJE Tenke Servisu Independente

282
0
SHARE
PM Mari Alkatiri. Photo: Media GPM

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Governu liu  husi Primeiru Ministro (PM) Mari Alkatiri husu ba Inspesaun Jeral Estadu tenke servisu hoonestu no independensia hodi kontrola funsionamentu servisu estadu nian iha Timor – Leste.

“PM husu nafatin ami atu servisu ho diak, ahnesan instituisaun ida ne’ebe independente, maske servisu ne’ebe agora ami halao tenke tutela ba gabinete PM nian,” dehan Francisco de Carvalho Diretor IJE, ba Jornalista sira hafoin remata sorumutu ho PM Alkatiri, iha edifisiu Palasio Governo, Segunda (30/10/2017).

Realidade ne’ebe oras ne’e hatudu, ema barak mak sei utiliza sasan estadu nian tuir sira nia hakarak maibe fiar katak ba futuru instituisaun independente ne’e sei foti medida ne’ebe seriu hodi hamenus mal jestaun iha Timor- Leste nune’e bele lori moris diak ba povu hotu.

Nia hatutan, Durante ne’e IJE mos indentifika ona mal jestaun iha instituisaun estadu nian maibe oras ne’e daudaun balun tama ona ba prosesu investigasaun.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIHT © THETIMORNEWS2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here