Home nasional Julio Hornay: Povu Labele Trauma ho Situasaun Ne’ebe Akontese

Julio Hornay: Povu Labele Trauma ho Situasaun Ne’ebe Akontese

310
0
SHARE
Komisariu Julio Hornay.Photo: Google.com

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com Dili – Komandu Jeral Polisia Nasioanal Timor-Leste (PNTL) liu husi Komisariu Julio da Costa Hornai hatete, situsaun jeral iha teritoriu la’o hakmatek hela tanba ne’e  povu lalika tauk no hakfodak ho   situasaun politika iha rai laran ne’ebe la’o hela.

Nia afirma, apezar  iha isu balu akontese   iha Munisipiu balun katak folin fos  sa’e makas tanba  akompaina   diskusaun  la’o iha uma fukun Parlamentu Nasioanl la’o ladiak maibe polisia kontinua hato’o hikas informasaun  ba povu iha teritoriu situsaun la’o diak hela.

“Ita nia  povu tenki hatene ita nian an katak ita laiha ligasaun iha ne’eba duke ita tur hanoin barak, ba halo natar halo to’o no ba halo negosiu karaik ba halo deit, tanba ne’e hau husu mos  ba funsioriu sira kontinua halo nafatin  servisu tuir oras ne’ebe iha atu nune’e labele prejudika ita nia kareira,” dehan Komisariu Julio ba Jornalista sira hafoin remata sorumutu ho Prezidenti Republika (PR) Francisco Guterres Lu-Olo  iha Palasiu P rezidensial Bairu-Pite Dili, (19/10/2017).

 Komandu Jeral ne’ebe akomapaina husi Segundu Komandante Jeral Faustino da Costa hatete, iha diskusaun ida ne’e nai-ulun sira mak sei responsabiliza hodi desidi povu nia distinu,  laos povu mak desidi, tanba sira sempre hadomi  no hatene povu nia moris.

“Ita lalika preokupa sira iha ne’eba ainda mais ita tuku malu ita nunka hetan tan  buat ruma, se kuandu bainhira mak povu halo asaltu malu parte seguransa Polisia ho Falitil Forsa sei halo atuasaun hodi prevene situsaun tanba  forsa rua iha linha kordenasaun prontu atu  asegura estabilidade no pas husik ita nai ulun sira iha avontade hodi deside futuru nasaun nde’e nian,” haktuir Komisariu Julio.

Tuir Komisariu Julio sira parte seguransa mos akompaina iha loron ba loron hodi bele hare no antisipa mos  iha diskusau ne’e keta mosu atividade hodi viola  problema ruma,polisia tun kedas hodi hasoru.

Tanba ne’e, PR Francisco Gueterre Lu-OLo kontinua husu ba parte seguransa PNTL-F-FDTL mantein nafatin estabilidade no pas hodi povu moris hakmatek nune’e povu kontinua halo nafatin atividade ba moris loro-loron nian.

Editór: Hortencio SANCHES I COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here