Home nasional CNRT-PLP La Duvida Estrutura VII Governo Bo’ot

CNRT-PLP La Duvida Estrutura VII Governo Bo’ot

2203
0
SHARE
Lia nain sira hamulak hela hodi dada hikas PM Alkatiri tama fali ba Palacio Governu. Photo TTN/Fidelio Ramos

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Partido Congresso Nacional Reconstrução Timor – Leste (CNRT) no Partidu Libertasaun Popular (PLP) la duvida konaba estrutura VII Governo ne’ebe bo’ot, tanba kompetensia hotu hatun husi Primeiru Ministru Mari Alkatiri.

Membru VII Governu Konstitusional ne’ebe hetan posse ba sira nia kargu hosi PR Francisco Guterres Lu Olo. Photo: Media PR

Deputadu bankada CNRT Natalino dos Santos hatete, estrutura VII Governu ne’ebe bo’ot kompetensia husi Primeiru Ministru nudar bankada opozisaun prontu atu halo kritika no fiskaliza ba programa Governu nian bainhira laiha kualidade.

Membru Parlamentu Nasional (PN) ne’e afirma, durante tinan10 nia laran FRETILIN sempre halo kritika ba estrutura ne’ebe bo’ot bainhira CNRT ukun ho partidu sira seluk, maibe realidade hatudu oinseluk bainhira kaer Governu.

“Governu ne’e, nia atu forma bo’ot ka ki’ik, ida ne’e kompetensia sira nian, kona ba ministeriu ne’ebe sira fahe ba rua ne’e fila fali ba kompetensia husi PM nian, uluk sira dehan governu IV, V no VI bo’ot liu hau fiar katak iha governu ida ne’e sira bele forma ki’ik, maibe ida ne’e lae sira mos forma bo’ot hanesan,” dehan deputadu Natalino ba THETIMORNEWS iha edifisiu PN Segunda (02/09/2017).

Iha fatin hanesan Deputadu Mericio Juvinal dos Reis  husi bankada PLP hatete, uluk publiku hatene ona deklarasaun husi FRETILIN katak, sei forma governu ne’ebe ki’ik hodi bele halo dezenvolvimentu maibe derpente governo la sai ki’ik maibe aumenta bo’ot.

“Uluk to agora FRETILIN mak sempre kritika kona ba governu tenke halo estrutura ne’ebe ki’ik, maibe agora governu ne’e, aumenta bo’ot tan, ida ne’e so PM mak bele halo esplikasaun klaru razaun saida mak governu ne’e bo’ot hanesan ne’e,” dehan deputado Mericio.

PR Francisco Guterres Lu Olo foto hamutuk ho membru VII Governu Konstitusional. Photo: Media PR

Dadauk ne’e, Ministru nain 10 mak simu ona posse iha VII Governu Konstitusional hamutuk ho PM Alkatiri, membru hirak ne’e, maka, Jose Ramos Horta ba Ministru Estadu no Konseleiru Seguransa Nasional, Rui Maria de Araujo (Ministru Estado no Ministru Saude), Estanislau da Silva (Ministru Estadu no Ministru Agrikultura no Peskas), Adriano do Nascimento (Ministru Presidensia Konsellu Ministru), Aurelio Sergio Cristovao Guterres (Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun), Valentim Ximenes (Ministru Administrasaun Estatal), Rui Agostu Gomes (Ministru Planu no Finansas), Agostinho Sequeira Somoxo (Ministru Defeza no Seguransa), Antonio da Conceicao (Ministru Komersiu no Industria), Florentina Smith (Ministra Solidariedade Sosial) no Lourdes Maria Bessa ba Vise Ministru Edukasaun no Kultura.

Hare ba estrutura ne’ebe mak seidauk kompletu PM Mari Alkatiri hili tan ona ministru nain 5 hodi apoiu nia iha governasaun VII Governu Konstitusional. Ministru nain 5 ne’e maka Ministru Estadu no Ministru Rekursu Minerais mak Mariano Assanami Sabino, Hermenegildo Augusto Cabral Pereira (Ministru Adjuntu Primeiru Ministru no Ministru da Prezidensia Konsellu Ministru), Jose Maria dos Reis (Ministru Adjuntu Primeiru Ministru para Assuntu Governasaun), Fernando Hanjam (Ministru Edukasaun no Kultura), no Hernanio Coelho (Ministru Petroleu).

Alende Ministru nain 5, PM Alkatiri mos fo konfiansa ba ema nian 9 hodi asumi pasta vise ministru. Ema nain 9 ne’e maka Mariano Renato Monteiro da Cruz (Vise Ministru Dezenvolvimentu Para Obras Publiku), Abrao Gabriel Santos Oliveira (Vise Ministru de Dezenvolvimento Para Habitasaun Ordenamentu Ambiente), Inacio Freitas Moreira (Vise Ministru de Dezenvolvimentu Para Transporte no Komunikasaun), Jose Anuno (Vise Ministru de Administrasaun Estatal), Jose Antonio de Jesus das Neves (Vise Ministru Edukasaun no Kultura), Luis Maria Ribeiro Freitas Lobato (Vise Ministru Saude), Sebastiao Dias Ximenes (Vise Ministru  Justisa), Jacinto Gusmao (Vise Ministru Komersiu no Industria), Deolindo da Silva (Vise Ministru Agrikultura no Peskas).

Ba kargu Sekretariu Estadu, ema numeru ida iha VII Governu Konstitusional ne’e hili ona Cipriano Esteves D Ferreira ba Sekretariu Estadu Agrikultura no Peska, Matias Boavida (Sekretariu Estadu Konsellu Ministru no Komunikasaun Sosial), Osorio Florindo da Conceicao Costa (Sekretariu Estadu Desportu ba Promosaun Altu Kompetisaun), Nivio Leite Magalhaes (Seretariu Estadu Juventude no Traballu) no  Andre da Costa Belo alias L4 ba Sekretariu Estadu Veteranos.

Tuir orariu membru Governu hirak ne’e,  sei simu pose iha Tersa (3/9/2017)

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2017

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here