Home nasional Alkatiri Sama Hikas Palacio do Governo

Alkatiri Sama Hikas Palacio do Governo

406
0
SHARE
Lia nain sira hamulak hela hodi dada hikas PM Alkatiri tama fali ba Palacio Governu. Photo TTN/Fidelio Ramos

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Juramentu ne’ebe Primeiru Ministru (PM) Mari Alkatiri halo iha tinan 2006 hodi la tama tan Palacio do Governu hafoin rezigna an hosi nia kargu PM dada hikas, hafoin halo seremonia hamulak, PM VII Governu Konstitusional ne’e iha Kuarta Kuarta (37/09/2017) sama hikas no tama fali ba Palacio do Governo.

PM Alkatiri akompaina hela lia nain sira hamulak hodi dada hikas nia tama ba Palacio do Governo. Photo: TTN/Fidelio Ramos

Seremonia hamulak ne’ebe halao hosi lia nain ne’ebe reprezenta hosi munisipiu hotu ne’e halao bandeira RDTL ne’ebe iha Palacio do Governo hatun hosi nia rin no hetan partisipasaun hosi Preidenti PN Aniceto Guterres no membru VII Governu Konstitusional, exeptu Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, Aurelio Guterres ho Ministru Segurasa no Defeza, Agustino Siquera Soomocho.

Iha seremonia ne’e, hafoin hamulak, lia nain sira oho manu aman tolu, hatudu rezultadu diak no lia nain sira hateten PM Alkatiri sei ukun governu dahitu ne’e to’o tinan lima.  Manu aman tolu oho ne’e marka ho kor mutin  hotu ne’e signifika naroman no nabilan hodi  harohan ba iha aman Oan Espiritu Santu.

Membru VII Governu Konstitusional akompana hela seremonia ritual ne’ebe lia nain sira halo hodi dada hikas PM Alkatiri tama fali ba Palacio do Governo. Photo: TTN/Fidelio Ramos

“Hau senti kontenti, maibe senti mos todan oitoan tebes, mais kuandu hau sai husi ne’e 50 ital anus agora hau fila fali mai 60 ital ho fuk mos mutin ona,” dehan Alkatiri ba Jornalista sira.

Alkatiri halo juramentu foti oin hateke ba kotuk nunka mais atu tama maibe konsege  hakarak dada hikas  fali juramentu ho nune’e aban Kinta (28/09/2017) sei kona liu husi palasiu ne’e para atu hare’e saida mak presiza hadia.

Ho sama ain hikas ba Palacio do Governo, PM Alkatiri hateten nia sei lidera konsellu ministru hahu halo ona servisu iha Tersa semana oin.

Tuir Alkatiri Lia Nain ne’ebe ohin hamulak mai husi Rai Klaran no Ponta Leste inklui Lia Nain Munisipiu  Ermera mos hakrak husu mai  rasik deit.

Editóra: Agida DOS SANTOS I THETIMORNEWS © COPYRIGHT 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here