Home dezenvolvimentu Nurima Rekoinese Servisu Ne’ebe Nia Halao Hanesan Dezafiu Foun

Nurima Rekoinese Servisu Ne’ebe Nia Halao Hanesan Dezafiu Foun

935
0
SHARE
Deputada Nurima Ribeiro Alkatiri. Photo Google

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI –  Nurima Ribeiro Alkatiri hanesan Deputada ho otas ne’ebe nurak husi bankada FRETILIN ne’ebe hetan firar husi partidu hodi hola parte iha Parlamentu Nasional (PN) iha IV lejislatura hodi reprejenta povu Timor – Leste tomak.

Deputada Nurima hasai foto hamutuk ho nia Pai, aktual PM VII Governu Konstitusional Dr. Mari Alkatiri. Photo Google

Bainhira loron dahuluk Nurima tama iha  PN hodi halao servisu, nia  sente hanesan foun no difisil ba nia atu halo servisu, tanba durante tinan barak nia servisu liu iha area tekniku, iha instituisaun seluk sira ne’ebe ejiste iha Timor – Leste.

“Fofoun hau tama iha ne’e hanesan adaptasaun foun, sistema foun, maneira servisu foun hotu mai hau,  tanba durante tinan hira nia laran hau servisu barak liu nudar tekniku entaun iha regulamentu ne’ebe la hanesan, maibe neneik hau konsege adapta duni situasaun iha ne’e,” dehan Nurima ba THETIMOR-NEWS iha Uma Fukun PN, Segunda (25/09/2017).

Tuir nia, hanesan deputada tenke halo analizasaun makas ba dokumentu hotu ne’ebe tama relasiona ho intrese nasaun nian. Tanba oras ne’e, daudaun sira nia parte hein hela programa governu nian atu halo diskusaun hodi bele alkansa dezenvolvimentu iha Timor – Leste ba oin.

“Agora PN hein hela planu proposta governu no proposta orsamentu jeral estadu nian para  halo estuda hodi bele ajuda ita nia estadu ne’e ba oin,” dehan Nurima.

Nurima, oan husi Primeiru Minstru (PM) VII governu konstitusional Dr. Mari Alkatiri.

Antes ne’e, Nurima servisu ho AUSAID iha embaixada Australia kona ba area violensia kontra feto hodi jere programa sira ne’ebe embaixada fo hanesan donor ba governu Timor – Leste.

Deputada jerasaun foun ne’e, iha PN tur iha komisaun C ne’ebe trata asuntu financas publiku, hodi troka Florentina Smith ne’ebe ba asumi fali kargu hanesan Ministra Solidaridade Sosial (MSS) iha VII Governu konstitusional.

Editóra: Agida DOS SANTOS I THETIMORNEWS © COPYRIGHT2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here