Home nasional Alkatiri: Hau Fundador Rai Ida Ne’e

Alkatiri: Hau Fundador Rai Ida Ne’e

1062
0
SHARE
Sekretariu Jeral FRETILIN Mari Alkatiri. Photo: Google.com

By: Fidelio RAMOS

THETIMOR-NEWS.com DILI – Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri ne’e hetan konfiansa hikas hodi asumi kargu Primeiru Ministru ba VII Governu Konstitusional senti biasa deit ho informasaun ne’ebe hahu kestiona nia relijiaun, tamba nia mos konsidera an nudar fundador ba rai doben Timor-Leste.

Membru Governu dahuluk Timor-Leste iha tempu 1975. Entre sira ne’e, iha fotografia laran sei moris Mari Alkatiri (no 2 hosi liman los), Jose Ramos Horta no Rogerio Lobato. Photo: google.com

“Hau lahatan kona ba hau nia estatus, tanba uluk hau mos hanesan ema fundador ida ba rai ne’e, desde uluk ema ida la husu, hau nia relijjiaun mak ida ne’ebe,” dehan Alkatiri ba Jornalista sira iha Palacio Prezidensial Bairo-Pite Dili, Kuarta (13/09/2017).

Tuir nia, sidadaun hirak ne’ebe preokupa ho relijiaun, tanba sira laiha ona argumentu politika ruma.

“Razaun politik laiha ona mak hodi halo hansa ne’e, ida ne’e ba hau senti biasa tia deit,” dehan politiku ne’ebe tama parte ba jerasaun tuan ne’e.

Mari Alkatiri iha inkontru Comite Central FRETILIN (CCF) foin lalais ne’e hetan konfiansa hodi asumi hikas kargu Primeiru Ministru iha VII Governu Konstitusional.

Atual Prezidenti RAEAO ne’e uluk iha I Governu Konstitusional period 2002-2007 konsege asumi kargu numeru ida iha orgaun governasaun nian nudar primeiru ministru. Maibe durante lidera governasaun, politika Mari Alkatiri hetan protesta makas hosi nia povu, hodi halo nia rezigna an iha tinan 2006 ou tinan ida antes nia mandatu remata.

Iha nia mudansa, Mari Alkatiri troka fali ho Jose Ramos Horta nu’udar primeiru ministru. Jose Ramos Horta ne’ebe avansa ba kandidatura Prezidenti Republika ikus tenki rezigna an fali hosi nia kargu primeiru ministru hodi entrega ba Estanislao da Silva.

Mari Alkatiri, Sekretariu Jeral FRETILIN

Iha 2007-2012, eis Prezidenti Republika, Kay Rala Xanana Gusmao asumi kargu primeiru ministru hafoin partidu ne’ebe nia lidera, CNRT halo koligasaun hamutuk ho partidu ASDT-PSD ho PD hodi sai maioria iha Parlamentu Nasional. Governasaun periodu refere bolu Governu Aliansi Maioria Parlamentar ou AMP.

Tama iha 2012-2017, Kay Rala Xanana Gusmao kontinua lidera V Governu Konstitusional hafoin nia partidu CNRT sai vensedor iha eleisaun parlamentar ho kadeira 30. CNRT kontinua halo koligasaun ho PD no FRENTI-Mudansa. Maibe hafoin tinan rua ho balun, iha tinan 2015, Kay Rala Xanana Gusmao rezigna an hosi kargu Primeiru Ministru hodi entrega ba Rui Maria de Araujo, politiku hosi Partidu FRETILIN hodi lidera VI Governu Konstitusional.

Iha Eleisaun Parlamentar 22 Jullu 2017, FRETILIN sai fali partidu vensedor ho kadeira 23, tuir kedan ho CNRT ne’ebe lakon kadeira 8 hodi hetan deit kadera 22, PLP (8), PD (7) no KHUNTO (5).

FRETILIN iha nia formasaun governu fofoun konkorda halo koligasaun ho PLP ne’ebe antes ne’e nia prezidenti partidu, Taur Matan Ruak deklara sei sai partidu opozisaun iha Parlamentu Nasional. Dezisaun PLP konsege halo publiku hakfodak hodi hamutuk ho FRETILIN atu forma VII Governu Konstitusional. Maibe, ikus PLP dala ida halo tan hakfodak publiku, hodi dada an fali hosi koligasaun. FRETILIN kontinua lao hamutuk ho KHUNTO no ikus PD ne’ebe lidera hosi Mariano Assa Nami Sabino nudar nia prezidenti partidu, ikus konsege asina akordu plataforma ba formasaun governu, ne’ebe publiku agora hakfodak fali ho partidu KHUNTO ne’e “lakohi” asina plataforma ba formasaun governu.

Maski hatene an ho kadeira 30 deit iha PN, FRETILIN ho PD kontinua lori lista kandidatu Primeiru Ministru ba Prezidenti Republika Francisco Lu-Olo Guterres hodi aseita forma VII Governu Konstitusional.

Editór: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here