Home dezenvolvimentu PLP Hakarak Governu Koligasaun, Laos Insidensial Parlamentar no Inkluzaun

PLP Hakarak Governu Koligasaun, Laos Insidensial Parlamentar no Inkluzaun

4493
1
SHARE
Prezidenti PLP, Taur Matan Ruak koalia ba jornalista sira kona ba koligasaun ne'ebe PLP halo ho FRETILIN ne'ebe iha ona akordu ne'ebe sei aseita hamutuk. Taur Matan Ruak koalia kesatun ne'e hafoin hasoru malu ho PR Francisco Guterres "Lu-Olo", Tersa (29/08/2017), iha Palasiu Prezidensial Aitarak Laran, Dili. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Partidu Libertasaun Popular (PLP) ne’ebe lidera hosi Taur Matan Ruak nu’udar prezidenti partidu hakarak liu governu koligasaun.

Taur Matan Ruak hato’o lia hirak ne’e hodi responde ba partidu mais votadus FRETILIN ne’ebe iha hanoin no hakarak atu hari’i Governasaun ho modelu oin tolu (3) mak Governu koligasaun, Insidensial Parlamentar no Inkluzaun.

“Ami agora deskute liu mak konaba koligasaun,” dehan Taur Matan Ruak ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Prezidenti Republika Francisco Guterres Lu-Olo, Tersa (29/08/2017), iha Palasiu Prezidensial Aitarak Laran, Dili.

Tamba ne’e, PLP kontinua deskuti ba nia pozisaun liliu ba Governu Koligasaun no garante katak diskusaun entre sira no FRETILIN sei hetan solusaun diak.

“Ami garante ba Prezidente Republika katak, diskusaun kona ba formasaun VII Governu la kleur tan bele hetan akordu prinsipiu ida bele asenta koligasaun ida ne’ebe sei forte,” dehan Taur Matan Ruak.

Har’ee ba formasaun Governu ne’ebe lao tarde, tuir prezidente PLP tanba prosesu sei lori tempu atu bele hetan solusaun.

“Ne’e laos hanesan etu be tein tasak atu han deit ona, maibe ida ne’e deskute kona ba nasaun ida nia moris,” dehan eis prezidenti republika periodu 2012-2017 ne’e.

PLP iha Eleisaun Parlamentar tinan ne’e maski nu’udar partidu foun, maibe partidu ne’e konsege liu bareira 4 % no hetan kadeira 8.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT@2017

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here