Home nasional PM Rui Husu Publiku Lalika Preokupa Formasaun VII Governu

PM Rui Husu Publiku Lalika Preokupa Formasaun VII Governu

1307
0
SHARE
Primeiru Ministru Rui Maria Araujo, photo TTN/ Fidelio Ramos.

 By: Fidelio RAMOS

THETIMORNEWS.com, DILI- Hare ba realidade ne’ebe oras ne’e daudaun mosu naba-naban iha media social sira kona ba formasaun VII Governu Konstitusional ne’ebe tarde tebes, tan ne’e Primeiru Minitru (PM) Rui Maria Arauju husu ba publiku atu labele preokupa tanba VI Governu sei mantein nafatin hela pozisaun hodi halo servisu.

“Maske prosesu politik foun sei la’o mais governu agora ne’e hala’o nafatin nia funsaun,” dehan PM Rui ba Jornalista sira iha edifisiu kontrusaun KFP Matadouro, Segunda (28/08/2017).

Nia hatutan, servisu jestaun korente  hanesan konstrusaun edifisiu balun ne’ebe la’o  ho area seluk tan husu atu   kontinua la’o nafatin, Tanba adminitarsaun nafatin funsiona no la depende deit  ba mudansa ba siklu politika iha rai laran.

“Iha paises barak governu ohin bele tun  aban bele sae fali foun mos admintarsaun funsiona la’os hotu-hotu preokupadu mak governu seidauk sa’e mais sexto funsiona hela ne’e,” dehan PM Rui.

Tanba ne’e nia apela ba povu tomak atu  tur hakmatek  ho esperensa hodi kontribui ba  Govenrnu foun ne’e mai  hodi dudu nafatin prosesu dezenvovimentu sosiu ekonomika ba oin nafatin.

Editóra: Hortencio SANCHES I COPYRIHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here