Home nasional Eurico: Komunidade Labele Lori Sasan Kroat Iha Kareta Laran

Eurico: Komunidade Labele Lori Sasan Kroat Iha Kareta Laran

397
0
SHARE

By:Fidelio RAMOS

THETIMORNEWS.com, DILI – Xefe Suku Comoro Eurico da Costa de jesus husu ba komunidade iha suku refere bainhira la’o ho kareta no motorizada sei labele lori  sasan kroat iha kareta laran.

“Hau husu ba uma kain  iha suku laran tomak tuir nesidade,  labele tau  sasan kroat iha kareta laran hodi lori la’o  se kuandu lori la’o  tenki husu lisensa ba polisia nune’e, bainhira polisia halo pasa revista bele dehan ne hetan autorizadu ” dehan  xefe suku Comoro  Eurico  ba Jornalista sira iha kna’ar fatin  Kinta (24/08/2017).

Alende labele lori la’o sasan kro’at labele pratika mos  artemarsias hanesan PSHT,KORK, no Kera-Sakti tanba  governu taka ona se bainhira hakarak halo pratika tenki iha lisensa.

Nia hatutan, kona ba lei armas brankas  nian iha ona maibe nia seidauk garantia tanba seidauk halo sosializasaun diak ba iha komu idade sira atu komprende no hatene diak liu tan.

“Hau seidauk bele garantia estabilidade tanba seidauk iha sosializaun ka sensiabilizasaun habkesik no bebeik ba komunidade sira hodi hatene adeakuadu kona ba lei ne’ebe iha ona,” dehan nia.

Editóra: Hortencio SANCHES I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here