Home nasional MEUTL Agradese, Deputadu Deklara Kansela Lelaun Prado

MEUTL Agradese, Deputadu Deklara Kansela Lelaun Prado

507
0
SHARE
Movimentu Estudante Universitariu Timor - Leste (MUTL). Photo TTN/Hortencio Sanches

By: Fidelio RAMOS

THETIMORNEWS.com, DILI – Movimentu Estudante Universitariu Timor – Leste (MUETL)  fo agradese ba Parlamentu Nasional, TANBA  deputadu bankada tolu (3) CNRT, FRETILIN no PD ne’ebe deklara ona hodi konkorda kansela totalmente ba lelaun kareta Prado durante ne’e sira uja hodi intrega hikas ba estadu.

Maibe ho deklarasaun ne’e MUTL Seidauk fiar tanba to tempu ida membru hirak ne sei  bele politiza fila fali karik.

“Ha’u hakarak lori MUTL nia naran  hato’o agradese ba bankada tolu , maibe ida ne’e  seidauk fiksu no klaru e ami hakarak senhor Prezidenti parlamentu nasional Aderitu Hugo deklara ofisialmente ba publiku  katak anula rezolusaun entaun ami foin  fiar ona  maibe kolia hanesan verbalmente deit ami la fiar liu,” dehan segundu Portavoz Atanasio Belo ba Jornalista sira iha edifisiu muzeun rezistensia nia oin, Kuarta (23/08/2017).

Portavoz ne’e hatutan, hakarak hapara lelaun kareta prado 65 membru deputadu III lejislatura sira  uza durante tinan lima (5) no sira husu atu labele sosa tan kareta foun tanba bele fo impaktu ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE).

Nune’e iha tempu badak hola fali kareta foun ba deputadu IV lejislatura sira mak sira sei kontinua nafatin halo manifestasaun.

“PN koko atu hola nafatin kareta foun ami sei dezafia tanba, bele gasta osan makas tanba kareta prado ida nia kusto ne’e bo’ot demais liu,” dehan nia.

Tuir sira osan ne’ebe bo’ot lolos ba halo dezenvolvimentu laos ba hola karet ba grupu balun deit no povu kontinua halerik nafatin.

Hare ba realidade Timor – Leste agora dezenvolvimentu seidauk lao sufisiente, Estrada barak mak sei at, povu barak mos seidauk asesu diak ba eletrisidade.

Editór: Hortencio SANCHES I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here