Home nasional Alkatiri: Hau La Dehan, Hau Mak ba Tur Iha PM

Alkatiri: Hau La Dehan, Hau Mak ba Tur Iha PM

3994
0
SHARE
Sekretariu Jeral FRETILIN Mari Alkatiri. Photo: Google.com

By: Fidelio RAMOS

THETIMORNEWS.com, DILI- “Hau la dehan hau mak atu sai Primeiru Ministru (PM) maibe hau kolia dalabarak ona  katak partidu vensedor mak sei sai PM.”

Lia hirak ne’e, hato husi Sekretariu Jeral Partidu Frente Revolucionaria do Timor – Leste Independente (FRETILIN), Mari Alkatiri ba jornalista sira hafoin remata sorumutu  ho Prezidente Republika Fransico Guterres Lu – Olo, iha Palasiu Prezidensial Bairu Pite Dili, Segunda (14/08/2017).

Nia Promete, semana ne’e, FRETILIN bele aprezenta ona relatoriu final ba PR  konaba rejultadu dialogu ho Partidu Politiku (Parpol) sira ne’ebe hetan asentu iha parelamentu, nune’e bele forma VII Governu Konstitusional.

Tuir nia, relatoriu ikus ne’e nia vontade hodi respeitu mos lider partidu seluk nia vontade.

Kona ba obstaklu nia esplika, tau ona iha dalan hodi hateke ba oin, no laiha intensaun ruma atu hametin obstaklu maibe hamutuk atu hasai.

“Ita hotu-hotu hatene ona katak irmão Xanana uluk konfrotasaun bo’ot tebes, depois halo servisu hamutuk hatudu ona rezultadu diak, no Taur Matan Ruak mos ami la hirus malu, maibe ne’e iha politika deit, maibe ideia sempre lao hanesan,” dehan Alkatiri.

Editór: Hortencio SANCHES I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here