Home nasional Lei Anti Korupsaun Nafatin Kaduka iha PN

Lei Anti Korupsaun Nafatin Kaduka iha PN

409
0
SHARE

By: Hortencio Sanches

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Durante periudu datoluk Parlamentu Nasional no tama ba Periudu dahat, PN la konsege aprova lei Anti Korupsaun ne’ebe agora daudaun kaduka ba dala rua.

Alende iha lei Anti korupsaun iha mos lei hat seluk ne’ebe la konsege aprova iha mandatu PN dala 4 ne’e hanesan, Lei protesaun ba Labarik, Lei alterasaun Ordenamentu Teritoriu, Lei Rejimi Responsabilidade Penal dos Titulares orgaun Soberania no Lei Rekoperasaun Arkivus.

Hatan ba ne’e deputadu Arão Noe husi komisaun A ne’ebe trata asuntu Komisaun de Konstituisaun Justisa, Administrasaun Publiku, poder lokal no Anti Korupsaun hatete, durante ne’e lei 8 iha komisaun, tolu konsege aprova ona iha generalidade no 5 seluk ladauk aprova.

“Durante ne’e lei 8 mak iha komisaun lei tolu mak ami konsege diskute aprova tiha ona iha generalidade no 5 seluk seidau tanba tempu labele ona, hanoin to 22 elisaun remata ami nia mandatu remata lei tolu ne’e tenke halo hotu kedas ona,” dehan deputadu Arão Noe ba jornalista sira iha edifisiu PN, Tersa (20/06/2017).

Lei tolu ne’ebe mak PN sei halo aprova remata iha sira nia mandatu dadauk ne’e hanesan, Lei Orgaun Rejimi Judisiaria, Lei Kriasaun Estatutu no orden dos Advogadu.

Arão Noe argumenta katak, lei 5 seluk ne’ebe mak Parlamentu Nasional la konsege aprova maibe nia fiar katak iha mandatu tuir mai sei aprova tanba lei hirak ne’e mos importante tebes.

“Lei 5 ne’ebe mak ami la konsege aprova rai hela hanesan memoria ba mandatu tuir mai sira tau hanesan konsidera deputadus bankada sira asina para hanesan prozetu de lei hodi bele submete fali ba iha plenaria atu bele deskute, hare ba konteudu lei hirak ne’e mesak importante hotu presiza atu aprova,” dehan Arão.

Bainhira lei 5 ne’ebe mak PN la aprova, bainhira tama governu foun no membru PN foun sei konsidera lei hirak ne’e kaduka.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here