Home nasional Tama Kampana, PNTL Apela Parpol Kaer Metin Paz no Estabilidade

Tama Kampana, PNTL Apela Parpol Kaer Metin Paz no Estabilidade

449
0
SHARE
Militante FRETILIN wainhira partisipa iha kampana eleisaun parlamentar iha 2012. Photo: Martine Peret

By: Fidelio RAMOS

THETIMORNEWS.com, DILI – Instituisaun seguransa Policia Nasional de Timor-Leste (PNTL) apela ba partidu politiku (Parpol) hotu ne’ebe kompete iha Eleisaun Parlamentar (ElPar) kaer metin paz no estabilidade nune’e festa demokrasia ne’e bele lao ho diak no susesu.

Ba jornalista sira iha konferensia imprensa, Komisariu Julio Hornay husu ba lider Parpol atu iha responsabilidade hodi kontrola mos nia militantes iha prosesu kampana nia laran, respeita no kopera ba malu hodi kria estabilidade iha paz.

“Atu fo hatene ba publiku hotu  eleisaun ba  dala 3 ona iha tinan 2002, 2007 no 2012, ita hetan apoiu maximu husi Nasoéns Unidas inklui seguransa, tanba ne’e hanesan Timoroan ita iha responsabilidade tenki asegura eleisaun legislativu ne’e nune’e bele la’o ho diak  iha ambiente ne’ebe nakonu iha dame, nune’e ita hatudu ba mundu timoroan sira mos bele apezar ita iha difikuldade oioin maibe kestaun responsabilidade nasionalismu, patriotiotizmu hodi asegura ninia dignidade pais ida independenti ho demokratiku ita tane as duni,” dehan Komisariu Julio, Tersa (13/06/2017), iha Kuartel Jeral PNTL, Caicoli, Dili.

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio da Costa Hornay informa, iha tinan ida ne’e povu Timor sei selebra  festa demokrasia ida importante tebes ba futuru nasaun nian  tamba liu husi dalan ida povu sei hili nia  reprezentante iha Parlamentu Nasional no nia matenek nain atu  tur iha governu hodi dezenvolve rai liu husi povu ida-idak sei  fo liu husi nia konsiensia rasik.

Nia hatutan, Forsa rua hanesan F-FDTL no PNTL hanesan aparellu estadu nian deside kria seguransa kordenada hodi  apoiu malu hodi asegura eleisaun legislativu ne’e ho rigorozu tamba ne’e sira husu ema hotu nudar timoroan rai nain no estranjeiru hela ka moris iha timor  tenki kontribui paz iha rai ne’e.

“Karik grupu ruma maka kria  buka problema iha ambienti eleisaun refere PNTL sei foti medidas  ne’ebe forti no laiha negosiasaun iha parte ne’e  tamba prosesu eleisaun ne’e  prosesu politiku rai ida ne’e nian,” dehan Komisariu Julio.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here