Home nasional Dom Virgilio: “Dalabarak Ita Preokupa Buat Barak, Haluhan Rona Maromak”

Dom Virgilio: “Dalabarak Ita Preokupa Buat Barak, Haluhan Rona Maromak”

680
0
SHARE
Bispu Diocese Dili, Dom Virgilio do Carmo wainhira lidera misa selebrasaun tinan 100 loron mosu Nossa Senora iha Fatima, Portugal. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMORNEWS.com, DILI – “Jesus nia inan hadomi tebes Jesus, dalabarak ita preokupa deit ho buat barak hodi la rona Maromak no la hadomi Jesus,”.

Primeiru Ministru, Dr. Rui Maria de Araujo le’e leitura iha misa selebrasaun tinan 100 Nossa Senora mosu iha Fatima, Portugal. Photo: TTN/Hortencio Sanches

Bispu Diocese Dili, Dom Virgilio do Carmo hato’o lia hirak ne’e iha nia omilia bainhira prezide misa iha Jardin Nossa Senora de Fatima Lecidere, hodi selebra tinan 100 Nossa Senora mosu iha Cova de Iria, Portugal.

“Ema sira ne’ebe mak sei do’ok husi Maromak no sei moris iha nakukun nia laran, se ohin mak Maromak dere karik ita nia fuan keta taka ita nia laran, se nain Feto loke ita nia laran karik keta fuan tos ba nia atu nune’e bele hetan moris rohan laek iha reinu lalehan nian,” dehan Dom Virgilioiha nia omilia, Sabadu (13/05/2017).

Nia hatutan, maske ema moris iha nakukun nia laran tenke hadia an ba atu nune’e Nain feto bele hadomi mos hanesan hadomi nia oan Jesus.

“Maluk sarani sira ohin hamutuk ho kreda universal ohin hamuk ho santu Padre hodi ba toba iha santuariu Fatima hodi selebra santanaria Fatima ninian, neduni ita husu obrigadu ba Nain Feto ba domin ne’ebe la koinese fronteira tanba iha tinan 100 ida liu ba nia halo ema hotu sente tebes Maromak nia prezensa iha mundu,” dehan Dom Virgilio.

Lucia, Francisco no Jacinta, labarik nain 3 ne’ebe hetan Nossa Senora mosu iha Fatima, Portugal iha 13 Maiu 1917. Ohin loron Igreja Katolika iha mundu selebra nia loron ba tinan 100.

Nia hatutan sarani labele fila kotuk ba Nain Feto basa Nossa Senora seidauk fila kotuk ba ema ne’ebe buka nia tulun.

Iha 13 Maiu 1917, labarik nain 3 ho naran Lucia de Jesus (tinan 10), Francisco Marto (9) no Jacinta Marto (7) hetan grasa tamba hasoru Nossa Señora hodi rona no simu mensajem ne’ebe inan hosi Jesus Cristo ne’e hato’o ba sira nain 3.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here