Home nasional Kazu Bebonuk, PNTL Prosesu ona ba Investigasaun

Kazu Bebonuk, PNTL Prosesu ona ba Investigasaun

5002
0
SHARE
Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio Hornay akompana nia segundu komandante jeral, Faustino Cardoso wainhira koalia ho jornalista sira kona ba situasaun seguransa iha Timor-Leste foin lalais ne'e iha kuartel Jeral PNTL, Caicoli Dili, Segunda (08/05/2017). Photo: TTN/Hortencio Sanches.

By: Fidelio Ramos

THETIMORNEWS.com. DILI – Kazu konfrontasaun entre grupu arte marsias ne’ebe rezulta jovem ida mate tamba deskonfia hetan tiru hosi PNTL iha area Bebonuk, Dili, kazu ne’e tama ona prosesu investigasaun.

Akontesementu ne’e akontese iha Aldeia Metin 4 Gruta Bebonuk, Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo, Dili iha Sabadu (06/05/2017) ho vitima mate ida naran Tiago Inacio Coelcho, ne’ebe deskonfia ate tamba hetan tiru hosi oknum membru PNTL wainhira halo atuasaun iha konfrontu ne’e.

Komandante Jeral Policia Nacional Timor-Leste (PNTL), Komisariu Julio da Costa Hornay informa parte PNTL halo ona prosesu investigasaun hodi buka hatene ou identifika kilat se nian mak iha matebian nia isin lolon.

“Ita sei halo ezaminasaun ba iha kilat ne’ebe iha, para depois ita identifika kilat musan ne’e mai husi kilat ida ne’ebe. Tanba ne’e, hau husu ba publiku tenki kalma tan prosesu sei la’o hela, i laiha ema ida maka iha lei nia leten, ita hotu iha lei nia okos,” dehan Komisariu Julio ba Jornalista sira iha konferensia imprensa, Segunda (08/05/2017), iha Kuartel Jeral PNTL, Caicoli.

Komandante Jeral PNTL ne’e hatutan katak, kazu bebonuk ne’e akontese tamba grupu arte marsiais sira halo ataka ba malu, maibe komunidade sira lakohi kopera ho PNTL hodi atua, to’o taka tan eletresidade iha fatin akontesementu.

“Komunidade sira tenki kopera diak ho PNTL para kaptura suspeitu sira ne’ebe envolve iha kazu no tenta provoka situasaun, tanba ne’e mak nudar sidadaun Timoroan ita hotu-hotu nesesita paz no estabilidade  iha ita nia rain hodi kopera ba malu ho diak,” tenik Komisariu Julio.

Ema numeru ida iha PNTL ne’e esplika, durante ne’e estasaun PNTL Comoro smepre halo partullamentu seguransa iha komunidade sira nia le’et liliu iha area ne’ebe risku ho problema arte marsiais.

“Ita hotu hare katak iha Timor ne’e kuando PNTL halo patrullamentu ba sira le’et, kalma los, mais PNTL liu ona husi le’et sira komesa ona ne’e mak ita hotu liliu jovem sira hanesan jerasaun foun ba futuru no nasaun ne’e hotu-hotu tenki konsidera apoiu estabilidade no paz ba ita rai doben I atu koloka membru,”  hatete Komisariu ne’e.

Dadauk ne’e mate isin vitima iha hela mortuario Hospital Nasional Guido Valadares Dili hodi submete ba prosesu otopsia hodi hatene kauza nia mate no bala musan sei nian mak iha nia isin lolon.

Editór: João DA COSTA I COPYRIGHT@2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here